• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Zasoby prognostyczne, nieodkryty potencjał gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego w Polsce

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki
Jednostka wiodąca: Katedra Surowców Energetycznych
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
B. Papiernik, T. Maćkowski, B. Reicher, A. P. Łapinkiewicz,
D., Botor, M.., Kotarba, W. Więcław, P. Kosakowski, L. Smolarski, K. Słupczyński, J. Jarzyna, M. Bała, M. Hajto, J. Ciągło, G. Machowski, T. Marecik, A. Sowiżdżał, A. Zając, I. Zych i in.
Cele ogólne badań:
Bilans zasobów węglowodorów w karbońskiego systemu niżu Polski, a zwłaszcza oszacowanie nieodkrytego potencjału gazu w głębokiej części basenu czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Umowa trójstronna nr 562/2005/Wn- 06 /FG- sm -tx/D, realizowana na zlecenie MŚ. Finansowanie: NFOŚiGW (um. AGH nr 25.9.140.356)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Temat jest realizowany przez bardzo szeroki zespół specjalistów z zakresu geologii naftowe, regionalnej, geofizyki i petrofizyki. Podzielono go na 10 bloków badawczych:
1. Analiza strukturalna i miąższościowa formacji czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego oraz macierzystej dla gazu ziemnego formacji karbońskiej.
2. Model geotektonicznej historii basenu dolnego permu oraz odwzorowanie kolejnych etapów przekształceń paleotektonicznych. Rekonstrukcja dynamiki procesów subsydencji i deformacji tektonicznej w profilach syntetycznych.
3. Model termiczny formacji permskiej i karbońskiej.
4. Zestawienie, przetwarzanie i geometryzacja zbiorów danych, konstruowanie modeli litostratygraficzno-miąższościowych i petrofizycznych.
5. Analiza danych geochemicznych w karbońskich skałach macierzystych. Procesy generowania i ekspulsji oraz jednostkowy potencjał generacyjny
6. Model pojemnościowy utworów czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego na podstawie laboratoryjnych badań petrofizycznych i interpretacji geofizyki wiertniczej.
7. Rozpoznanie zmian litofacjalnych formacji gazowej w oparciu o pogłębione przetwarzanie sejsmiczne.
8. Konstrukcja modelu litofacjalno-strukturalnego dla formacji permu i wapienia cechsztyńskiego.
9. Rekonstrukcja czasowo-przestrzennych parametrów, model ekspulsji i migracji węglowodorów oraz ocena potencjału.
10. Ocena zasobów prognostycznych gazu ziemnego, zakumulowanego w terygenicznym megakompleksie strukturalnym czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego basenu polskiego i dla jego poszczególnych stref.
Najważniejsze publikacje:
Botor D., Papiernik B., Górecki W., Maćkowski T., Reicher B,(?) Machowski G.,
Carboniferous Petroleum System of the Fore-Sudetic Monocline (Southwestern Poland) (Abstract przyjęty na XXXIII Kongres Geologiczny w Oslo (sierpień 2008)
Dodatkowe informacje:
Temat realizowany przy współpracy PIG Warszawa.
Dane osoby kontaktowej:
Bartosz Papiernik, tel.wewn. 24-39,
e-mail: papiern@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza