• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Kompleksowe badania geologiczne i środowiskowe orogenów alpejskich i sąsiednich platform

Kierownik: prof. dr hab.inż. Tadeusz Słomka
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Jan Golonka, prof. dr hab.inż. Andrzej Krawczyk, prof. dr hab.inż. Jacek Rajchel, prof. dr hab. inż. Edeltrauda Helios-Rybicka, prof. dr hab. inż. Henryk Kucha i in.
Cele ogólne badań:
1. badania orogenów alpejskich i obszarów platformowych;
2. waloryzacja geoturystyczna,
3. modelowania złóż i procesów geologicznych;
4. badania mobilności zanieczyszczeń w środowisku,
5. nowe minerały Zn-Pb i Cu i ich znaczenie w inżynierii geochemicznej

Projekty w ramach których realizowany jest temat:
działalność statutowa Katedry, nr umowy 11.11.140 447
Najważniejsze uzyskane wyniki:
nowe dane do rozpoznania budowy geologicznej Karpat i prac nad modelem ewolucji orogenów, zastosowanie metody magnetotellurycznej w badaniach strukturalnych, opracowanie dot. metodyki badań metali śladowych w wodach powierzchniowych i ich osadach, bad. geochemiczne osadów historycznych m. Krakowa i ocena zanieczyszczeń środowiska, opracowanie mineralogiczne beryli z polskich Sudetów
Najważniejsze publikacje:
1. Golonka J., 2007. Geodynamic evolution of the South Caspian Basin, in P. O. Yilmaz and G. H. Isaksen, editors, Oil and gas of the Greater Caspian area. AAPG Studies in Geology 55: 17 –41.
2. Golonka J., 2007. Late Triassic and Early Jurassic paleogeography of the world Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 244: 297-307.
3. Golonka J. 2007. Phanerozoic Paleoenvironment and Paleolithofacies Maps. Late Paleozoic. Mapy paleośrodowiska i paleolitofacje fanerozoiku. Późny paleozoik. Kwartalnik AGH. Geologia, 33(2): 145-209.
4. Golonka J. 2007. Phanerozoic Paleoenvironment and Paleolithofacies Maps. Mesozoic. Mapy paleośrodowiska i paleolitofacje fanerozoiku. Mezozoik Kwartalnik AGH. Geologia, 33(2): 211-264..
5. Cieszkowski M., Golonka J., Waśkowska- Oliwa A. & Chodyń R., 2007. Type Locality of the Mutne Sandstone Member of the Jaworzynka Formation, Western Outer Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 269–290.
6. Helios Rybicka E., 2007: Metale śladowe I ich mobilność w osadach wybranych rzek I jezior Polski. Rozdział w książce red. E. Mycielska-Dowgiałło i J. Rutkowski: Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku.
7. Stefaniuk M., Pokorski J., Czerwiński T., Wojdyła M., 2007. The Structure of the Central Part of Transeuropean Suture Zone and the Basement of Neighbouring Platforms Based on Regional Magnetotelluric Survey AAPG and AAPG European Region Energy Conference and Exhibition, 18-21 November, 2007, Athens, Greece, Abstracts, s: 132.
8. Doktor M., 2007. Conditions of Accumulation and Sedimentary Architecture of the Upper Westphalian Cracow Sandstone Series (Upper Silesia Coal Basin, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol.77: 219-268
9. Kucha H., 2007. Mineralogia kruszcowa i geochemia ciała rudnego złożą Lubin-Sieroszowice. Biuletyn Instytutu Geologicznego 423: 77-94.
10. Łodziński, M.,2007. Studium mineralogiczne beryli z Sudetów polskich i czeskich”.Prace Mineralogiczne, 93, 1-179
11. Helios Rybicka E., Magiera J., Ogrodowczyk M. 2008: Distribution of heavy metals in the Channel Sediments of the Odra River; by means of the Spatial Analysis (GIS). Abstracts Intern. CHR Workshop – Expert Consultation, Erosion, Transport and deposition of Sediments. Berne, Switzerland, April 2008. ss. 95-97.
12. Kierczak J., Neel C., Aleksander-Kwaterczak U., Helios-Rybicka E.,. Bril H, Puziewicz J. 2008: Use of combined approach (sequential extraction, XRD, SEM-EDS) for assessing speciation and mobility of potentially toxic elements in natural and contaminated soils. Chemosphere 73, 776–784. (IF 2,739)
13. Krobicki M., 2008: Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza; Kwartalnik AGH Geologia, 34, 3/1
14. Krobicki M. & Zatoń M., 2008. Middle and Late Jurassic roots of brachyuran crabs: Palaeoenvironmental distribution during their early evolution. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 263 (1-2): 30–43.
15. Kucha H., Raith J.G., 2008. Gold-oxysulphides in copper deposits of the Greywacke Zone, Austria: A mineral chemical and infrared fluid inclusion study. Ore Geology Review, doi: 10.1016/j.oregeorev.2008.10.0004.
16. Łodziński M., Manecki A., 2008. Minerały ciężkie. Rozdział 3.2.2. (strony 172-203) w: Ed. Manecki, A., Muszyński, M. „Przewodnik do petrografii.” Kraków, pp.552
17. Łodziński M., Sitarz M., 2008. Chemical and spectroscopic characterization of some phosphates accessory minerals from pegmatites of the Sowie Mts (Owles Mts), SW Poland”. Strona 278 w: Ed. Musić, S., Ristić, M., Krehula, S. „Book of abstracts – XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS 2008), 31.08-5.09.08, Opatija, Croatia.” Opatija, pp. 35.
18. Słomka T., GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4nd international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism: 112 s. AGH & IAGt, Kraków
19. Wardas M., Pawlikowski M (eds), 2008. Nawarstwienia historyczne Krakowa. 1 Forum Naukowe 2007. UWN-D AGH.
20. Waśkowska-Oliwa A., 2008. The Paleocene assemblages of agglutinated foraminifera from deep-water basin sediments of the Carpathians (Subsilesian Unit, Poland) – biostratigraphical remarks. In: Kaminski M.A., Coccioni R., (eds.). Proceedings of the Seventh International Workshop on Agglutinated foraminifera. Grzybowski Foundation, Special Publication, 13, 227-265.

Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Tadeusz Słomka
slomka@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza