• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Gospodarka surowcami energetycznymi

Badanie współzależności zjawisk: sorpcyjnych, dylatometrycznych i emisji akustycznej w układzie węgiel kamienny – gazy kopalniane w aspekcie możliwości pozyskiwania metanu z pokładów węgla i sekwestracji ditlenku węgla.

Kierownik: dr hab.inż. Zofia Majewska
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof.dr hab.Grażyna Ceglarska – Stefańska, dr hab. inż. Stanisław Majewski, dr inż. Jerzy Ziętek
Cele ogólne badań:
Celem badań laboratoryjnych jest znalezienie zależności między właściwościami węgla kamiennego (struktura porowata, stopień uwęglenia, skład petrograficzny, pojemność sorpcyjna, odkształcenia sorpcyjne węgla pod wpływem sorpcji / desorpcji gazów) a charakterem emisji akustycznej (AE) indukowanej w węglu procesami sorpcji / desorpcji gazów w aspekcie przebiegu procesu uwalniania metanu i procesu sekwestracji ditlenku węgla w pokładach węgla.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Przeprowadzone po raz pierwszy równoczesne badania dostarczyły unikalnych danych pomiarowych w postaci kinetyk sorpcji/desorpcji, kinetyk odkształceń i emisji akustycznej generowanych sorpcją/desorpcją gazu na węglu. Uzyskane wyniki pozwoliły określić zależność pomiędzy indukowanymi sorpcją/desorpcją gazu odkształceniami objętościowymi a ilością sorbowanego/desorbowanego gazu. Dla sorpcji zależność ta jest nieliniowa, a dla desorpcji w przybliżeniu liniowa. Kinetyki sorpcji oraz wyniki analizy chromatograficznej desorbowanegogazu wskazują na preferencyjną sorpcję i desorpcję metanu na badanym węglu, co z punktu widzenia sekwestracji dwutlenku węgla jest niekorzystne. Zaobserwowane zależności nie potwierdzają powszechnych opinii o zachowaniu węgla podczas sorpcji-desorpcji gazów (zarówno pojedynczych jak i binarnych mieszanin)
Określono zależność pomiędzy odkształceniami objętościowymi a skumulowaną energią sejsmoakustyczną, która wskazuje na istnienie wspólnych źródeł pęcznienia węgla i emisji akustycznej.
Najważniejsze publikacje:
Ceglarska-Stefańska G, Majewska Z., Majewski St., Ziętek J., Czerw K. 2007 Rozwój odkształceń węgla kamiennego w procesach sorpcyjno-desorpcyjnych. Kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 23, Zeszyt Specjalny 3, 41-50.
Majewska Z., J. Ziętek. 2008 Acoustic emission and volumetric strain induced
in coal by the displacement sorption of methane and carbon dioxide, 2008 Acta Geophysica, vol.56, no. 2.
Marecka Aleksandra, 2007 Sorption and diffusion investigations on coals in the aspect of carbon dioxide sequestration and methane recovery. Kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Zeszyt 4 (2007).
Dane osoby kontaktowej:
Zofia majewska
majewska@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza