• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Geologiczne warunki występowania wód mineralnych i swoistych karpat polskich oraz zapadliska przedkarpackiego z uwzględnieniem ich gospodarczego wykorzystania i ochrony.

Kierownik: dr inż. Lucyna Rajchel
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Złóżowej i Górniczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Lucyna Rajchel
Cele ogólne badań:
1. Celem prowadzonych badań związanych z wodami mineralnymi i leczniczymi typu szczaw, wód kwasowęglowych, siarczkowych i chlorkowych w Karpatach polskich jest ich inwentaryzacja i szczegółowa dokumentacja.
2. Celem jest wykonanie badań: fizyko-chemiczne pobranych próbek wód, badań izotopowych wód, oraz badań mineralogicznych, geochemicznych i mikrobiologiczne ich osadów.
3. Celem prowadzonych prac jest również wskazanie zagrożeń antropogenicznych i geogenicznych dla złóż wód mineralnych i leczniczych, oraz ochrona prawna źródeł o wyjątkowych walorach jako pomników przyrody nieożywionej.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Podstawę badań stanowiło 125 źródeł wyprowadzających wody siarczkowe, które udokumentowano na obszarze Karpat polskich. Dokonano lokalizacji, opisu i fotograficznej dokumentacji każdego źródła. W terenie mierzono temperaturę wody, pH, Eh i przewodnictwo, określano zasadowość i wydajność. Pobrano próbki do analizy chemicznej i oznaczenia zawartości H2S. Z wytypowanych źródeł pobrano próbki osadu do badań mikrobiologicznych i mineralogicznych, oraz próbki H2S do badań izotopowych siarki.
2. Na obszarze Karpat polskich udokumentowano 203 punkty z wodą mineralną typu szczaw i wód kwasowęglowych. Wody te zinwentaryzowano w 24 miejscowościach. Za lecznicze uznano wody z 14 złóż, 8 znajduje się w miejscowościach posiadających status uzdrowiska. Wody te wyprowadza 68 źródeł i 135 odwiertów. Mineralizacja wód wynosi od 0,6 do około 28 g/dm3, zawartość CO2 od 0,25 do 3,6 g/dm3, Ca2+ od 0,01 do 1,7 g/dm3, a Mg2+ od 0,01 do 1,8 g/dm3. Na podstawie wykonanych analiz chemicznych określono ich chemizm i typ hydrochemiczny. Wykonano badania składu izotopowego wód i węgla oraz tlenu w CO2, przeprowadzono badania mikrobiologiczne i mineralogiczne osadów wód z niszy wybranych źródeł. Wykonano badanie składu gazów w CO2, jak również mapy z lokalizacją źródeł i ich fotograficzną dokumentacją.
3. Wskazano najcenniejsze wody zawierające odpowiednie ilości składników swoistych oraz głównych biopierwiastków (wapń i magnez) mających znaczenie fizjologicznie-odżywcze. Wody te stanowią istotny czynnik profilaktyki zdrowotnej.
4. Objęto prawną ochroną liczne źródła oraz wytypowano i opracowano wnioski ochrony kolejnych źródeł.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Lucyna Rajchel tel. 0 12 617 23 67

data aktualizacji: 2008-06-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza