• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne górnojurajskiego masywu Aj-Petrińskiej Jajły; Góry Krymskie; S Ukraina

Kierownik: dr inż. Marcin Krajewski
Jednostka wiodąca: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej.
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Marcin Krajewski
Cele ogólne badań:
Analiza mikrofacjalna i środowisko sedymentacji wapieni górnej jury Aj-Petri i Jałta Jajla.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BW nr 10.10.140.463
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Efektem prowadzonych prac jest wyróżnienie szeregu odmian mikrofacjalnych które przypisano do konkretnych środowisk depozycyjnych. Do najczęściej występujących typów osadów zaliczono:
I - Stromatoporoidowo - mikrobialne framestone-bindstone gdzie głównym składnikiem są stromatoporoidy rzadziej koralowce, tworzące z mikrobialitami i mikroinkrusterami niewielkie rafy i biostromy.
II - Bioklastyczne waki gdzie głównymi składnikami są różnego typu bioklasty, głównie fragmenty stromatoporoidów, koralowców, małży czy alg. W osadach tych powszechnie występują mikroinkrustery i mikrobiality tworzące bindstones często z strukturami fenestralnymi.
III – Ziarnity onkoidowe gdzie głównym składnikiem są różnego typu onkoidy, redeponowane fragmenty stromatoporoidów i koralowców, otwornice, algi oraz peloidy.
Poszczególne kompleksy osadów w których dominują określone typy mikrofacjalne wykazują zmienne miąższości i następstwo. W obrębie tych kompleksów można wyróżnić szereg transgresywno-regresywnych sekwencji sedymentacyjnych. Ponadto, liczna fauna otwornicowa pozwoliła na wnioski dotyczące stratygrafii badanego obszaru.
Najważniejsze publikacje:
Krajewski, M. & Olszewska, B. 2005. Górnojurajski kompleks rafowy Aj-Petri; SW część
Gór Krymskich; S Ukraina. W: Bohermy górnojurajskie Polski południowej i obszarów przyległych. Jędrzejowska-Tyczkowska, H. & Irlik I. red. 48-50 pp.
Krajewski, M., Matyszkiewicz, J. & Jędrys, J. 2005. Geneza i architektura facjalna kompleksów górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej w świetle badań magnetycznych. Nafta-Gaz, 7-8: 294-298.
Krajewski, M. & Olszewska, B. 2005. Mikrofauna górnojurajskiego kompleksu rafowego Aj-Petri; południowo-zachodnia część Gór Krymskich. Nafta-Gaz, 7-8: 337-342.
Krajewski M. & Olszewska B. 2006. New data about microfacies and stratigraphy of the Late Jurassic Aj-Petri carbonate buildup (SW Crimea Mountains, S Ukraine). N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 5: 298-312.
Krajewski M. & Olszewska B. 2007. Foraminifera from the Late Jurassic and Early Cretaceous carbonate platform facies of the southern part of the Crimea Mountains; Southern Ukraine. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 291-311.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Marcin Krajewski; 012 6173202; kramar@geolog.geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza