• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Termiczna konwersja biomasy i organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych do paliw węglowodorowych

Kierownik: Dr inż. Sławomir Leszczyński
Jednostka wiodąca: Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska,
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
Dr inż Sławomir Leszczyński
Dr inż. Beata Brzychczyk
Cele ogólne badań:
Unieszkodliwianie i utylizacja biomasy oraz organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych,
Energetyczne wykorzystanie potencjału biomasy i odpadów,
Zastosowanie termicznych procesów skojarzonych (spalanie, zgazowanie, odgazowanie) do utylizacji biomasy i odpadów,
Produkcja paliw alternatywnych węglowodorowych z biomasy i odpadów,
Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój obszarów zurbanizowanych,
Ograniczenie zmian klimatycznych poprzez wprowadzenie biomasy jako paliwa do bilansu energetycznego kraju
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Komputerowe modelowanie procesu zgazowania organicznych odpadów w układach zintegrowanych, badania własne AGH, 2005-2007,
Termiczna utylizacja odpadów termoutwardzalnych z przemysłu elektroenergetycznego, badania własne AGH, 2002-2003
Termiczne metody utylizacji substancji tłuszczowo-oleistych z procesu oczyszczania ścieków, badania własne AGH, 1995-1996
Piroliza odpadów silikonowych, ABB Polska, 2004
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesu spalania paliw i utylizacji odpadów, badania statutowe AGH, 2004-2005 (Wykorzystanie biomasy jako paliwa reburningowego do redukcji emisji NOx z procesu spalania gazu ziemnego)
Utylizacja stałych i ciekłych odpadów z paliw węglowodorowych, AGH, 2002 2003
Pirolityczna utylizacja odpadów żywicznych, AGH, 1998-2003
Utylizacja odpadów przemysłowych i biomasy, AGH, 2000-2003
Dobór optymalnych parametrów procesu pirolizy odpadu żywicznego w zintegrowanej instalacji utylizacji, ABB Polska, 2003
Dobór optymalnych parametrów procesu zgazowania stałej pozostałości w zintegrowanej instalacji utylizacji odpadów żywicznych, ABB Polska, 2003
Badania termicznej degradacji utwardzonych mieszanek żywicznych na drodze pirolizy, ABB Polska, 2001
Opracowanie metodyki i przeprowadzenie badań pirolizy biomasy, ABB Polska, 1998
Opracowanie termicznej metody utylizacji odpadów komunalnych z wykorzystaniem zemulgowaych ciekłych olejów odpadowych, AGH, 1994-1997
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Efektywne zastosowanie procesów termicznych (spalania, zgazowania i odgazowania) do utylizacji biomasy i odpadów organicznych, możliwość oceny przebiegu procesu termicznej konwersji biomasy i odpadów organicznych na drodze zgazowania i odgazowania, poprawa efektywności gospodarki energetycznej w technologiach termicznych, redukcja odpadów organicznych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi i ochrony środowiska, modyfikacja funkcjonowania gospodarki energetycznej w przemyśle oraz redukcja zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
Najważniejsze publikacje:
S.Leszczyński, R.Sekuła, P.Brzychczyk, Review of Biomass as a Source of Energy for Poland, Energy Sources, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion, and the Environment, Vol.19, No.8, USA, 1997
S.Leszczyński, Pyrolysis of sewage sludge and municipal organic waste, Acta Metallurgica Slovaca; ISSN 1335-1532, 2006 R. 12 spec. iss. 1 s. 257–261
S.Leszczyński, B.Brzychczyk, Thermal utilization of sewage sludge and municipal organic waste towards hydrogen production, Polish Journal of Environmental Studies; 2007, vol. 16 no. 3B s. 290–294
S.Leszczyński, Termiczne unieszkodliwianie zaolejonych odpadów i osadów ściekowych, Wyd. Ekologia i Technika, nr 3, 1997.
S.Leszczyński, Pirolityczna utylizacja substancji celulozowych, Wyd. Ekologia i Technika, Vol. VII, nr 2, 1999.
S.Leszczyński, Pyrolysis process of cellulose wastes, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, nr 15, Koszalin, 1999
S.Leszczyński, B.Brzychczyk, Waste management of half-finished products and thermosetting wastes, Polish Journal of Chemical Technology, Vol. 9, No. 3, pp. 122 126, 2007
R.Sekula, S.Słupek, S.Leszczynski, P.Brzychczyk, G.Silcox, Rotary Kiln as a Method of Hazardous Waste Incineration, XIV-th International Symposium on Combustion Processes, Częstochowa, 1995.
S.Słupek, S.Leszczyński, Utilization of thermosetting wastes towards gas and liquid fuels, International Scientific Conference, Chile, March, 2005
S.Leszczyński, S.Słupek, Sewage sludge and biomass pyrolytical utilization, XIX International Symposium on Combustion Processes, Wisła, Poland, 30 August-2 September, 2005
S.Leszczyński, B.Brzychczyk, Application of biomass and municipal wastes in the metallurgical industry. (Wykorzystanie biomasy i odpadów komunalnych w przemyśle metalurgicznym) VIII-th International Scientific Conference, Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes (VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych), Zakopane-Kościelisko, 17-19.05.2006
S.Leszczyński, B.Brzychczyk, Thermal utilization of sewage sludge and municipal organic waste towards hydrogen production, Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój: konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007
S.Leszczyński, Thermal conversion of municipal organic waste and sewage sludge to hydrogen, Termiczne przekształcenie komunalnych odpadów organicznych oraz osadów ściekowych w wodór, Paliwa z odpadów 2007, Fuel from waste 2007, VI międzynarodowa konferencja, VI international conference : Krynica, 24–26 października 2007
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Sławomir Leszczyński
tel. 012 6172631,
leszczyn@metal.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza