• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Systemy naftowe i perspektywy poszukiwawcze utworów staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem Pomorskim

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
Jednostka wiodąca: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, dr Adam Kowalski, mgr inż. Tomasz Kowalski, dr inż. Paweł Kosakowski, dr inż. Katarzyna Król, dr inż. Marcin Krajewski, dr inż. Dariusz Więcław, mgr inż. Magdalena Wróbel
Cele ogólne badań:
- opracowanie systemu naftowego kompleksu utworów staropaleozoicznych
- ocena potencjału węglowodorowego;
- wyznaczenie poziomów macierzystych i zbiornikowych;
- analiza warunków filtracji;
- modelowania procesów generowania, ekspulsji, migracji i akumulacji węglowodorów;
- regionalna ocena wartości naftowej kompleksu staropaleozoicznego;
- wyznaczenie stref zwiększonej perspektywiczności.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt rozwojowy - System naftowy i ocena zasobów prognostycznych utworów dolomitu głównego w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej”
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Dokonano wydzielenia stref o różnych prognozach prospekcyjnych, których rozkład przestrzenny przedstawiono na mapie rankingu obszarów perspektywicznych dla poszukiwań naftowych . Mapa ta zawiera pięć obszarów perspektywności naftowej od dobrej dla ropy naftowej i gazu ziemnego (II) poprzez średniej perspektywności dla ropy naftowej i kondensatu oraz dobrej dla gazu ziemnego (III), niskiej perspektywności dla gazu ziemnego (IV) oraz obszar minimalnych perspektyw poszukiwawczych (V). Ponadto, w strefie platformy prekambryjskiej wyznaczono migracyjny obszar zbioru akumulacyjnego (I). W rankingu poszukiwawczym dla platformy paleozoicznej uwzględniono również obszar niskiej perfektywności dla gazu ziemnego (VI). Granice pomiędzy tymi obszarami wyznaczono w oparciu o ilościowe kryteria - regionalnej macierzystości skał wskaźnika SPI potencjału generacyjnego i potencjału ekspulsji węglowodorów oraz petrofizycznych uargumentowań pojemności poziomów skał zbiornikowych.
Najważniejsze publikacje:
W trakcie opracowania monografia
Dodatkowe informacje:
Projekt realizowany we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
(tel. 012 617-24-31)

data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza