• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Modelowania procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku zachodniej części syneklizy bałtyckiej

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
Jednostka wiodąca: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
mgr inż. Magdalena Wróbel
Cele ogólne badań:
1. Omówienie zarysu geologii i historii poszukiwań naftowych w zachodniej części syneklizy bałtyckiej.
2. Opracowanie charakterystyki geochemicznej poziomów macierzystych utworów kambru, ordowiku i syluru na podstawie wyników badań analitycznych.
3. Wypracowanie założeń geologicznych, termicznych i petrofizycznych na potrzeby modelowań numerycznych w analizowanym obszarze.
4. Przeprowadzenie jedno- i dwuwymiarowych modelowań numerycznych.
5. Obliczenie jednostkowego potencjału węglowodorowego, zlokalizowanie stref generacyjnych, wskazanie kierunków migracji i potencjalnych miejsc akumulacji.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy pt. „Systemy naftowe i perspektywy poszukiwawcze utworów staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem Pomorskim“, 2005-2008, WGGiOŚ, KAŚK.
Projekt badawczy pt. „Badania z zakresu geochemii organicznej i komputerowe modelowania procesów generowania węglowodorów profilu utworów starszego paleozoiku syneklizy perybałtyckiej (ze szczególnym uwzględnieniem bloków tektonicznych C i D)“, 1996, WGGiOŚ, ZSE.
Projekt „Opracowanie wyników badań analitycznych i uzupełniające modelowanie procesów ropotwórczych w profilu otworu B3-9. 1996, GEOS.

Najważniejsze uzyskane wyniki:
Zastosowanie najnowszych analitycznych metod geochemicznych i interpretacyjnych pozwoli na prawidłowe odtworzenie procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów i ukierunkowanie prospekcji naftowej w nowe rejony badanego obszaru. Ponadto, podsumowanie wyników badań analitycznych i modelowań generacyjnych będzie stanowiło pracę doktorską Magdaleny Wróbel.
Najważniejsze publikacje:
Praca będzie opublikowana w formie artykułu, po jej zakończeniu
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Magdalena Wróbel
(012) 617 38 88, wrobelm@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-31

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza