• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Kierunek badawczy: Inżynieria środowiska

Tematy:

1 Analiza zanieczyszczeń związkami fenolowymi górnego dorzecza Raby oraz ustalenie źródeł emisji związków.
2 Badania nad możliwością zastosowania złóż hydrofitowych do wstępnej dezynfekcji wody
3 Badanie wpływu wód z odwadniania kopalń (wody zasolone) na system wód powierzchniowych.
4 Innowacyjne technologie w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, udostępniania informacji o środowisku i wykorzystanie biotechnologii środowiskowej dla zrównoważonego rozwoju
5 Monitoring i ocena wpływu eksploatacji górniczej na środowisko.
6 Ocena wpływu instalacji spalania odpadów na jakość powietrza i możliwości jego ograniczenia. Etap III (2008)
7 Ocena wpływu oddziaływania środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych
8 Ochrona wód, kształtowanie środowiska wodnego w procesach górniczych i budownictwie - odwadnianie i odbudowa stosunków wodnych, badania, ocena i automatyzacja systemów odwadniających, studnie odwadniające i ujęciowe.
9 Oznaczenie wybranych związków farmaceutycznych w wodnych próbkach środowiskowych
10 Termiczna konwersja biomasy i organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych do paliw węglowodorowych
11 Wentylacja i klimatyzacja obiektów naziemnych i podziemnych
12 Zastosowanie metod adaptacyjnych w ocenie stanu środowiska glebowego.
13 Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa w inżynierii środowiska
14 Znaczenie wybranych zbiorników wodnych w kształtowaniu środowiska na przykładzie Krakowa i regionu krakowskiego, z uwzględnieniem roli zbiorników powyrobiskowych i zrównoważonego rozwoju dla edukacji ekologicznej mieszkańców.

Tematy zakończone:

1 Transformacje metatrwałych minerałów ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w środowisku glebowym

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza