• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Kierunek badawczy: Geologia i geofizyka

Tematy:

1 Badania geologiczne w Staruni (Karpaty Wschodnie) - identyfikacja możliwych miejsc odkrycia nosorożców włochatych w utworach czwartorzędowych
2 Badanie zmienności w czasie zagrożenia sejsmicznego dla sejsmiczności naturalnej i indukowanej w kopalniach, z wykorzystaniem metod nieparametrycznych
3 Geologia i gospodarowanie złożami surowców mineralnych
4 Geologia i mineralogia stanowisk archeologicznych
5 Geologiczne rozpoznanie ośrodka skalnego na podstawie profilowań geofizyki otworowej przy wykorzystaniu metod statystycznych.
6 Kompleksowa ocena parametrów na podstawie profilowań geofizyki otworowej oraz innych danych geofizycznych i geologicznych dla modelowania skał zbiornikowych
7 Kompleksowe badania geologiczne i środowiskowe orogenów alpejskich i sąsiednich platform
8 Minerały wtórne w podkrakowskich skałach magmowych
9 Nowa metodyka przetwarzania silnie zakłóconych danych magnetotellurycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
10 Ocena perspektyw poszukiwawczych i wytypowanie stref z potencjalnymi pułapkami złożowymi dla ropy naftowej i gazu ziemnego formacji kambru na Niżu Polskim
11 Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych
12 Paleotektoniczne uwarunkowania powstawania skał macierzystych w jurze i wczesnej kredzie Karpat Zewnętrznych
13 Porównanie zanieczyszczenia Zn, Cu, Ni, Cr, Cd osadów systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Krakowa do analogicznych z rejonów metalonośnych Górnego i Dolnego Śląska w aspekcie ochrony cieków zurbanizowanych
14 Rozwój modeli i metod informatycznych w naukach o Ziemi i środowisku
15 Strukturalne wzmacnianie piaskowców impregnatami polimerowymi
16 System naftowy i ocena zasobów prognostycznych utworów dolomitu głównego w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej
17 Trasy geoturystyczne i waloryzacja geoturystyczna miast
18 Wielowariantowe modelowania sejsmiczne jako podstawa opracowania kryteriów identyfikacji rejestrowanego pola falowego
19 Zadanie proste i odwrotne w wybranych metodach geoelektrycznych z uwzględnieniem inwersji połączonej

Tematy zakończone:

1 Atlas petrograficzny krajowego twardego węgla brunatnego
2 Doskonalenie metod akwizycji, przetwarzania i interpretacji w geofizyce
3 Geologiczna interpretacja zpisu sejsmicznego dla układów cienkowarstwowych
4 Geoparki w Polsce i na obszarach przyległych
5 Kamień w architekturze sakralnej Krakowa
6 Metodyka badań strukturalnych pokrywy fliszowej w Karpatach z wykorzystaniem ciągłych profilowań magnetotellurycznych
7 Modelowania procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku zachodniej części syneklizy bałtyckiej
8 Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych
9 Neogeńsko-czwartorzędowy rozwój strukturalny Kotliny Orawskiej w świetle badań geologicznych, geomorfologicznych oraz teledetekcyjnych.
10 Nowe aplikacje w polskim systemie GeoWin do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej.
11 Nowe aspekty interpretacji wyników pomiarów geofizycznych dla weryfikacji możliwości poszukiwania węglowodorów w Karpatach Zachodnich
12 Ocena stopnia rozluźnienia górotworu nad pustkami
13 Opracowanie i wdrożenie metodyki analiz anomalii sejsmicznych w miocenie zapadliska przedkarpackiego wiążących zależności zapisu sejsmicznego z występowaniem złóż węglowodorów.
14 Opracowanie obszaru arkuszy: Błażowa (1005) i Bircza (1025) SzMGP w skali 1:50 000
15 Opracowanie podstaw teoretyczno-metodycznych odwiertowych. Nowe modyfikacje metodyczno interpretacyjne.
16 Procesy diagenezy w wapieniach polskich Karpat fliszowych i na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej
17 Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść w nawiązaniu do rewaloryzacji zabytków i 750 rocznicy lokacji miasta
18 Sole niebieskie i ich znaczenie dla określenia geologiczno-górniczych warunków eksploatacji w wysadzie kłodawskim
19 Stratygrafia osadów kredy i trzeciorzędu jednostki śląskiej między Dobczycami a Wilkowiskiem na podstawie otwornic
20 System geochemiczno-generacyjny utworów dolomitu głównego na obszarze Pomorza Zachodniego
21 Systemy naftowe i perspektywy poszukiwawcze utworów staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem Pomorskim
22 Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne górnojurajskiego masywu Aj-Petrińskiej Jajły; Góry Krymskie; S Ukraina
23 Zasoby prognostyczne, nieodkryty potencjał gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego w Polsce
24 Zastosowanie geostatystyki nieliniowej w dokumentowaniu złóż
25 Zmienność petrologiczno-sedymentologiczna i własności technologiczne kredy jeziornej w osadach neogenu typu wapiennego zapadliska tektonicznego na przykładzie złoża węgla brunatnego „Szczerców“.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza