• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Kierunek badawczy: Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Tematy:

1 Aktywny, regeneracyjny układ redukcji drgań wykorzystujący elektromagnetyczne elementy wykonawcze.
2 Analiza energetyczna pracy niskosprężających maszyn promieniowych w oparciu o parametry przepływowe indukowane strugą powietrza.
3 Analiza teoretyczna, konstrukcja i doświadczalne badania uszczelnienia z cieczą magnetyczną w układach uszczelniania w środowisku cieczy w aspekcie granicznych parametrów pracy.
4 Analiza warunków i możliwości rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii
5 Analiza zjawisk wywołanych przepływem nieustalonego strumienia przez reaktor katalityczny silników spalinowych stosowanych do napędów górniczych.
6 Aspekty tribologiczne w teorii konstrukcji przenosników zgrzebłowych rurowych
7 Badania nad doskonaleniem urządzeń i procesów technologicznych oraz ochrony środowiska
8 Doskonalenie metod badań własności dynamicznych konstrukcji
9 Dynamiczny model rurowego wymiennika ciepła do obliczeń projektowych i eksploatacyjnych.
10 Górniczy zespół urabiający do frezowania spągów
11 Głowica nowej generacji z narzędziami dyskowymi o złożonej trajektorii ruchu, do urabiania skał zwięzłych i bardzo zwięzłych
12 Mobilne samozaładowcze urządzenie do recyklingu
13 Nowe wysokosprawne rozwiązania konstrukcyjne maszyn wirnikowych do konwersji eneregii mechanicznej i energii kinetycznej strug płynu.
14 Nurnikowy agregat pompowy nowej generacji, o parametrach technicznych nie gorszych od określonych przez Zamawiającego
15 Obniżenie energochłonności wirowych pomp odwadniających poprzez hydrauliczne kształtowanie prerotacji zasysanej strugi.
16 Opracowanie koncepcji zmechanizowanego, modułowego kompleksu do urabiania, przeróbki mechanicznej i transportu surowców mineralnych
17 Opracowanie konstrukcji i badania prototypowego samojezdnego wozu odstawczego WKPL-30HS ze zmodyfikowanym układem napędu jazdy
18 Opracowanie konstrukcji, wykonanie i badania prototypowego górniczego urządzenia chłodniczego do klimatyzacji grupowej wyrobisk górniczych
19 Opracowanie pakietu programów dla doboru i projektowania zmechanizowanych
20 Organ urabiający nowej generacji do zastosowania w technologii selektywnego urabiania skał zwięzłych
21 Problemy w modelowaniu oraz projektowaniu wybranych maszyn, linii technologicznych i systemów transportowych
22 Projekt nowych konstrukcji zębów noży czerpaków dla organów urabiających koparek kołowych do urabiania twardych kopalin w kopalniach węgla kamiennego
23 System monitorowania stanu taśm przenośnikowych z linkami stalowymi.
24 Typoszereg ergonomicznych i bezpiecznych w obsłudze zamków typu KW dla stojaków ciernych typu SW
25 Wyznaczenie granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetoreologiczną

Tematy zakończone:

1 Nowa metoda wyznaczania rzeczywistej szczelności odlewów w zależności od optymalnej struktury żeliwa oraz grubości ścianek odlewu
2 Opracowanie systemu diagnostycznego do badania stopnia zużycia lin stalowych w miejscu ich zamocowania.
3 Współczesne metody badań procesów wibroakustycznych w układach i obiektach technicznych -analiza porównawcza
4 Zagadnienia akustyczne w obiektach sakralnych.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza