• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Kierunek badawczy: Ochrona środowiska

Tematy:

1 Badania eksperymentalne procesów sorpcji/desorpcji na węglach kamiennych i sorbentach mineralnych a aspekcie ochrony środowiska
2 Badania stanu i mechanizmów funkcjonowania środowiska z wykorzystaniem metod jądrowych i chromatografii gazowej
3 Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Tytuł zadania: Badania właściwości sorpcyjnych węgli kamiennych i skał towarzyszących w aspekcie deponowania ditlenku węgla.
4 Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Tytuł zadania: Smektyty modyfikowane silikażelem: tekstura, właściwości sorpcyjne i katalityczne.
5 Badania właściwości sorpcyjno-desorpcyjnych materiałów węglowych i nieorganicznych w szerokim zakresie ciśnień i temperatur
6 Badanie reżimu cieplnego w gruncie i w pokrywie śniegowej w piętrze alpejskim Tatr Wysokich w otoczeniu Hali Gąsienicowej
7 Badanie spalania gazu ziemnego z niskoazotowym utleniaczem
8 Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych
9 Fotowoltaika i Sensory w Proekologicznym Rozwoju Małopolski
10 Geologiczne warunki występowania wód mineralnych i swoistych karpat polskich oraz zapadliska przedkarpackiego z uwzględnieniem ich gospodarczego wykorzystania i ochrony.
11 Kontrola jakości danych hydrogeochemicznych z uwzględnieniem procesu opróbowania i analityki dla potrzeb oceny stanu wód
12 Modelowanie interakcji między wodami podziemnymi i powierzchniowymi na wybranych przykładach
13 Modelowanie wpływu zmian użytkowania na wielkość ładunku osadów potencjalnie akumulowanych w zbiornikach retencyjnych z wykorzystaniem wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych i systemów informacji geograficznej
14 Ocena intensywności procesu denitryfikacji w wodach podziemnych
15 Rozwój sedymentologiczno-facjalny, potencjał węglowodorowy oraz analizy geologiczno-gospodarcze i środowiskowe formacji paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych.
16 Szacowanie niepewności danych hydrogeochemicznych wykorzystywanych do oceny stanu chemicznego GWB
17 Wpływ przemysłu odlewniczego na środowisko naturalne
18 Występowanie węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym. Redukcja zawartości węglowodorów zanieczyszczających środowisko naturalne
19 Zapis zmian klimatycznych i wpływu antropopresji w osadach jeziornych jeziora Wigry
20 Zastosowanie warstwowych glinokrzemianów w procesach adsorpcyjnych i katalitycznych
21 Znaczenie wybranych zbiorników wodnych w kształtowaniu środowiska na przykładzie Krakowa i regionu krakowskiego, z uwzględnieniem roli zbiorników powyrobiskowych i zrównoważonego rozwoju dla edukacji ekologicznej mieszkańców

Tematy zakończone:

1 Monitoring wieloletniej zmarzliny w Koziej Dolince
2 Wpływ ruchu turystycznego na przyrodę Beskidu Sądeckiego

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza