• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Kierunek badawczy:

Tematy:

1 Modelowanie spawania i cięcia laserowego
2 Technologia dwuetapowego walcowania pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnych
3 Kontrola stężeń składników w produkcji stali mikrostopowej.
4 Aktywny, regeneracyjny układ redukcji drgań wykorzystujący elektromagnetyczne elementy wykonawcze.
5 Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych dużych rozmiarów oraz systemów obsługi i sieci kolejkowych
6 Algorytmy sterowania dla manipulatorów i robotów mobilnych
7 Analiityczna i eksperymentalna analiza stanu naprężenia i odkształcenia.
8 Analiza energetyczna pracy niskosprężających maszyn promieniowych w oparciu o parametry przepływowe indukowane strugą powietrza.
9 ANALIZA KALIBROWANIA WALCÓW ORAZ STOSOWANEGO OSPRZĘTU WALCOWNICZEGO
10 Analiza możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zapadliska przedkarpackiego do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych oraz ciepłowniczych
11 Analiza procesów zachodzących podczas wytwarzania kryształów metodą Czochralskiego
12 Analiza przydatności krajowej bazy węgli kamiennych i brunatnych dla wytwarzania wodoru z uwzględnieniem emisji ditlenku węgla w pełnym cyklu ich pozyskania, przeróbki i konwersji.
13 Analiza środków formalnych umożliwiających modelowanie i standaryzację cyfrowego zasobu informacji górniczej
14 Analiza stateczności skał, zboczy oraz nasypów dla potrzeb górnictwa odkrywkowego oraz budownictwa.
15 Analiza teoretyczna, konstrukcja i doświadczalne badania uszczelnienia z cieczą magnetyczną w układach uszczelniania w środowisku cieczy w aspekcie granicznych parametrów pracy.
16 Analiza warunków i możliwości rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii
17 Analiza zanieczyszczeń związkami fenolowymi górnego dorzecza Raby oraz ustalenie źródeł emisji związków.
18 Analiza zjawisk wywołanych przepływem nieustalonego strumienia przez reaktor katalityczny silników spalinowych stosowanych do napędów górniczych.
19 Aspekty tribologiczne w teorii konstrukcji przenosników zgrzebłowych rurowych
20 Automatyzacja pomiarów pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych z zastosowaniem inklinometru szybowego
21 Automatyzacja wyznaczania imperfekcji kształtu wysmukłych budowli oparta o komputerową analizę zdjęć cyfrowych o znanej orientacji przestrzennej
22 Badania cieplne użebrowanych konwekcyjnych wymienników ciepła
23 Badania ekonomiczne efektywności inwestycji przemysłowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
24 Badania eksperymentalne procesów sorpcji/desorpcji na węglach kamiennych i sorbentach mineralnych a aspekcie ochrony środowiska
25 Badania ewolucji substruktury i tekstury metali mono i polikrystalicznych przy zmianie temperatury i stanu obciążenia
26 Badania geologiczne w Staruni (Karpaty Wschodnie) - identyfikacja możliwych miejsc odkrycia nosorożców włochatych w utworach czwartorzędowych
27 Badania MW, zastosowanie techniki strzelniczej w górnictwie, robotach wyburzeniowych oraz prowadzenie nadzoru sejsmicznego.
28 Badania nad doskonaleniem urządzeń i procesów technologicznych oraz ochrony środowiska
29 Badania nad możliwością zastosowania złóż hydrofitowych do wstępnej dezynfekcji wody
30 Badania nad rozdziałem składników determistycznych i losowych w przebiegu procesów oraz nowe techniki stochastycznego opisu procesów przeróbczych.
31 Badania nanowarstw stosowanych w materiałach o podwyższonej biozgodności
32 Badania oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS na akceleratorze HERA
33 Badania otrzymywania materiałów warstwowych z proszków metali w procesach przeróbki plastycznej
34 Badania parametrów technologicznych procesów gięcia i roztłaczania elementów rurowych dla przemysłu samochodowego
35 Badania podstawowe (fizyczne, chemiczne, biologiczne) i technologiczne w procesach przeróbczych surowców i zagospodarowania odpadów.
36 Badania polimerów
37 Badania specyficznych własności fizykochemicznych wyrobów na bazie węgla i grafitu w wysokich temperaturach
38 Badania stanu i mechanizmów funkcjonowania środowiska z wykorzystaniem metod jądrowych i chromatografii gazowej
39 Badania struktury i własności fizycznych materii skondensowanej
40 Badania teoretyczne nanostruktur półprzewodnikowych
41 Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Tytuł zadania: Badania właściwości sorpcyjnych węgli kamiennych i skał towarzyszących w aspekcie deponowania ditlenku węgla.
42 Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Tytuł zadania: Smektyty modyfikowane silikażelem: tekstura, właściwości sorpcyjne i katalityczne.
43 Badania właściwości magnetycznych, elektrycznych i stukturalnych wodorków i związków międzymetalicznych
44 Badania właściwości sorpcyjno-desorpcyjnych materiałów węglowych i nieorganicznych w szerokim zakresie ciśnień i temperatur
45 Badania własności maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi
46 Badania, modelowanie, projektowanie i wdrażanie oraz monitorowanie obudów kotwiowych i innych w górnictwie i tunelowaniu.
47 Badanie i rozwój procesów walcowania wyrobów płaskich i długich
48 Badanie materiałów technologicznie ważnych i biomedyczne zastosowanie efektu Mössbauera
49 Badanie oddziaływań elektron–pozyton na akceleratorze LEP
50 Badanie reżimu cieplnego w gruncie i w pokrywie śniegowej w piętrze alpejskim Tatr Wysokich w otoczeniu Hali Gąsienicowej
51 Badanie rozwoju sektora energetycznego w Polsce i na świecie
52 Badanie spalania gazu ziemnego z niskoazotowym utleniaczem
53 Badanie wpływu wód z odwadniania kopalń (wody zasolone) na system wód powierzchniowych.
54 Badanie współzależności zjawisk: sorpcyjnych, dylatometrycznych i emisji akustycznej w układzie węgiel kamienny – gazy kopalniane w aspekcie możliwości pozyskiwania metanu z pokładów węgla i sekwestracji ditlenku węgla.
55 Badanie zmian przestrzennych struktury użytkowania i funkcji krajobrazu w oparciu o wieloczasowe obrazy teledetekcyjne jako wsparcie dla planowania krajobrazu
56 Badanie zmienności w czasie zagrożenia sejsmicznego dla sejsmiczności naturalnej i indukowanej w kopalniach, z wykorzystaniem metod nieparametrycznych
57 Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń.
58 Bezpieczeństwo w systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
59 Bezprzewodowe sieci czwartej generacji – Jakość świadczenia usług w sieciach ad-hoc i mesh
60 Charakterystyka przemian związków tytanu w warunkach termodynamicznych przestrzeni roboczej wielkiego pieca
61 Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla
62 Cieplno-plastyczna przeróbka stopów z grupy FeAl
63 Detektory i specjalizowane układy scalone CMOS (AISIC) w zastosowaniach medycznych i eksperymentach fizycznych.
64 Diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych
65 Doskonalenie metod badań własności dynamicznych konstrukcji
66 Doskonalenie technologii podziemnych pozyskiwania kopalin stałych
67 Doskonalenie technologii podziemnych, odkrywkowych, otworowych pozyskiwania kopalin stałych.
68 Dyfrakcyjne metody rentgenowskie i ich zastosowanie do charakteryzowania materiałów
69 Dynamiczny model rurowego wymiennika ciepła do obliczeń projektowych i eksploatacyjnych.
70 Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych
71 Ekonometryczne metody badania rynków finansowych
72 Eksperyment LHCb na zderzaczu protonowym LHC w CERN, dedykowany badaniom łamania symetrii kombinowanej CP.
73 Ekstrakcja metali nieżelaznych z metalonośnych materiałów odpadowych. Teoria i technologia
74 Elektrolityczne otrzymywanie i roztwarzanie stopów
75 energetyka jądrowa przyszłości
76 Etyczno-społeczny model bezpieczeństwa
77 Fizyka nadprzewodników i magnetyków
78 Fotowoltaika i Sensory w Proekologicznym Rozwoju Małopolski
79 Geologia i gospodarowanie złożami surowców mineralnych
80 Geologia i mineralogia stanowisk archeologicznych
81 Geologiczne rozpoznanie ośrodka skalnego na podstawie profilowań geofizyki otworowej przy wykorzystaniu metod statystycznych.
82 Geologiczne warunki występowania wód mineralnych i swoistych karpat polskich oraz zapadliska przedkarpackiego z uwzględnieniem ich gospodarczego wykorzystania i ochrony.
83 Górniczy zespół urabiający do frezowania spągów
84 Głowica nowej generacji z narzędziami dyskowymi o złożonej trajektorii ruchu, do urabiania skał zwięzłych i bardzo zwięzłych
85 Hybrydowe, analityczno-numeryczne modelowanie oparte o MES
86 Identyfikacja strumieni gazowych w wielkim piecu z uwzględnieniem wdmuchiwania paliw zastepczych
87 Informatyczne systemy wspomagania technologii procesu wielkopiecowego
88 Inteligencja obliczeniowa w zarządzaniu
89 Inżynieria Powierzchni - modelowanie, wytwarzanie oraz analiza struktury i wybranych własności warstw wierzchnich i powłok
90 Inżynieria wiedzy i inżynieria oprogramowania
91 Inżynieria wiedzy: Budowa baz wiedzy implementowanych w systemach diagnostycznych i ekspertowych dla przemyslu metalowego.
92 Jakość obsługi w sieciach IP
93 Jakość usług transmisji multimedialnych
94 Kinetyka redukcji kompleksów w roztworach wodnych
95 Kompleksowa ocena parametrów na podstawie profilowań geofizyki otworowej oraz innych danych geofizycznych i geologicznych dla modelowania skał zbiornikowych
96 Kompleksowe badania geologiczne i środowiskowe orogenów alpejskich i sąsiednich platform
97 Komputerowa analiza stanu naprężeń, odkształceń i wytężenia w masywie skalnym i gruntowym dla potrzeb górnictwa i budownictwa.
98 Komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi
99 Komputerowe systemy wspomagania procesów przemysłowych i ekonomicznych.
100 Komputerowe wspomaganie diagnostyki/terapii oraz zabiegów/operacji medycznych
101 Kontrola jakości danych hydrogeochemicznych z uwzględnieniem procesu opróbowania i analityki dla potrzeb oceny stanu wód
102 Koszt termo-ekologiczny jako kryterium oceny termodynamicznej procesów otrzymywania aluminium, cynku i ołowiu
103 Kryteria oceny wytrzymałościowej wirników wentylatorów głównego przewietrzania kopalni.
104 Kształtowanie struktury i własności nowoczesnych materiałów
105 KULTUROWA SPECYFIKA FILOZOFII I DUCHOWOŚCI
106 Lite nanomateriały wytwarzane metodą CWS, warstwy nanometryczne wytwarzane metodą natrysku termicznego, stopy aluminium
107 Marketing produktu i wybrane aspekty zarządzania produkcją
108 Marketingowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
109 Matematyczne modelowania i sterowanie procesami technologicznymi w kopalniach.
110 Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych
111 Matematyka dyskretna I
112 Matematyka dyskretna II
113 Mechanizm i kinetyka procesów elektrod gazowych w jonowych przewodnikach ceramicznych (prace własne)
114 Metody badania zmian strukturalnych w gospodarce
115 Metody funkcjonalne i geometryczne w analizie nieliniowej
116 Metody obliczeniowe i analiza modeli matematycznych procesów przyrodniczych i technicznych
117 Metody oceny i zwalczania zagrożeń naturalnych i klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych i tunelach – eksploatacja w warunkach zagrożeń skojarzonych
118 Metody określania błędów obliczania zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
119 Metody probabilistyczne i ich zastosowania
120 Metody stereologiczne i statystyczne w inżynierii materiałowej
121 Metody sztucznej inteligencji i podejścia agentowego w systemach informacyjno-decyzyjnych
122 Metody wydzielania i koncentrowania składników cennych lub toksycznych (szkodliwych) z wód i ścieków.
123 Metody zabezpieczania kopalni przed zagrożeniem wodnym
124 Metodyka identyfikacji potencjału cieplnego górotworu wraz z technologią wykonywania i eksploatacji otworowych wymienników ciepła
125 Miary wahania napięcia w sieci elektroenergetycznej wyznaczane z zastosowaniem transformacji Hilberta
126 Minerały wtórne w podkrakowskich skałach magmowych
127 Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez sterowanie ilością dodatków do dmuchu oraz jego parametrami.
128 Mobilne samozaładowcze urządzenie do recyklingu
129 Modele optymalizacji kombinatorycznej, techniki komputerowe i algorytmy rozdziału zasobów i harmonogramowania zadań w łańcuchach dostaw produktów wysokiej technologii
130 Modelowanie i sterowanie cyfrowe systemów dynamicznych
131 Modelowanie interakcji między wodami podziemnymi i powierzchniowymi na wybranych przykładach
132 Modelowanie matematyczne oraz cyfrowe w badaniach naukowych i zarządzaniu
133 Modelowanie matematyczne w marketingu
134 Modelowanie wieloskalowe
135 Modern optical networks
136 Monitoring i ocena wpływu eksploatacji górniczej na środowisko.
137 Nanostruktury epitaksjalne: wytwarzanie, charakteryzacja, zastosowania.
138 Nieliniowe regulatory optymalne w układach mechatronicznych z materiałami inteligentnymi
139 Niezawodność sieci
140 Nowa metodyka przetwarzania silnie zakłóconych danych magnetotellurycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
141 Nowe materiały i elementy oraz ich wykorzystanie w automatyce
142 Nowe metody badania w polu swobodnym przyrządów pomiarowych stosowanych w pomiarach procesów akustycznych
143 Nowe metody obliczeniowe i narzędzia numeryczne do rozwiązywania zadań w inżynierii materiałowej
144 Nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne kształtowania wyrobów w procesach wyciskania
145 Nowe rozwiązania układowe galwanicznych izolatorów analogowych sygnałów pomiarowych
146 Nowe wysokosprawne rozwiązania konstrukcyjne maszyn wirnikowych do konwersji eneregii mechanicznej i energii kinetycznej strug płynu.
147 Nowoczesne metody kontroli procesu wiercenia otworów z uwzględnieniem warunków geologicznych i technicznych oraz ochrony środowiska naturalnego
148 Nowoczesne metody uszczelniania i wzmacniania górotworu.
149 Nowoczesne sieci optyczne
150 Numeryczne modelowanie wymiany ciepła i masy w inżynierii metali i energetyce
151 Nurnikowy agregat pompowy nowej generacji, o parametrach technicznych nie gorszych od określonych przez Zamawiającego
152 Obliczenia naukowo-techniczne wysokiej wydajności
153 Obniżenie energochłonności wirowych pomp odwadniających poprzez hydrauliczne kształtowanie prerotacji zasysanej strugi.
154 Ocena intensywności procesu denitryfikacji w wodach podziemnych
155 Ocena perspektyw poszukiwawczych i wytypowanie stref z potencjalnymi pułapkami złożowymi dla ropy naftowej i gazu ziemnego formacji kambru na Niżu Polskim
156 Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce
157 Ocena wpływu instalacji spalania odpadów na jakość powietrza i możliwości jego ograniczenia. Etap III (2008)
158 Ocena wpływu oddziaływania środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych
159 Ochrona wód, kształtowanie środowiska wodnego w procesach górniczych i budownictwie - odwadnianie i odbudowa stosunków wodnych, badania, ocena i automatyzacja systemów odwadniających, studnie odwadniające i ujęciowe.
160 Odkształcalność i plastyczność w procesach ciągnienia
161 ODKSZTAŁCANIE I WŁASNOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA DLA STALI MIKROSTOPOWYCH
162 Odnawialne źródła energii w strukturze energii pierwotnej UE i Polski
163 Określenie możliwości wykorzystania scalonych danych teledetekcyjnych do procedur klasyfikacyjnych dla potrzeb generowania map pokrycia terenu
164 Określenie wpływu eksploatacji górniczej na wyrobiska podziemne i powierzchnię terenu, szkody górnicze.
165 Określenie własności termodynamicznych równowagi faz w układach wieloskładnikowych
166 Opracowanie i weryfikacja komputerowych metod badań modelowych charakterystyk błędów i wrażliwości systemów pomiarowych oraz ich elementów.
167 Opracowanie koncepcji zmechanizowanego, modułowego kompleksu do urabiania, przeróbki mechanicznej i transportu surowców mineralnych
168 Opracowanie konstrukcji i badania prototypowego samojezdnego wozu odstawczego WKPL-30HS ze zmodyfikowanym układem napędu jazdy
169 Opracowanie konstrukcji, wykonanie i badania prototypowego górniczego urządzenia chłodniczego do klimatyzacji grupowej wyrobisk górniczych
170 Opracowanie kryteriów projektowania kół pędnych urządzeń wyciągowych.
171 Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych
172 Opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, metod pomiarowych i algorytmów przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych.
173 Opracowanie pakietu programów dla doboru i projektowania zmechanizowanych
174 Opracowanie parametrów wytwarzania w procesach kucia matrycowego lekkich materiałów gradientowych z proszku aluminium i jego stopu oraz własności
175 Opracowanie pomiaru impedancji zastępczej sieci elektroenergetycznej w oparciu o naturalną zmienność jej obciążenia
176 Opracowanie przyjaznych dla środowiska materiałów dla przemysłu odlewniczego
177 Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania Large Eddy Simulation (Symulacji metodą wielkich wirów) w wybranych typach przepływów turbulentnych
178 Opracowanie systemu diagnostycznego dla personelu badań nieniszczących pracującego w działach o wysokim poziomie ryzyka zawodowego.
179 Opracowanie technologii ciągłego wytwarzania materiałów proszkowych
180 Opracowanie technologii formowania w procesach przeróbki plastycznej wyrobów z proszku stopów aluminium oraz kompozytów na ich osnowie umocnionych cząstkami ceramicznymi.
181 Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji żelazomolibdenu
182 Opracowanie wytycznych do przemysłowej technologii zagospodarowania zużli stalowniczych poprzez odzysk
183 Opracowanie wytycznych w przemysłowej technologii zagospodarowania żużli stalowniczych poprzez odzysk.
184 Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb likwidacji kopalń
185 Optymalizacja maszyn elektrycznych
186 Optymalizacja obliczeń typu LES (Large Eddy Simulation) – obliczenia wielofazowe
187 Optymalizacja sieci UTRAN
188 Optymalizacja wydajności dostępu do zasobów storage’owych dystrybuowanych w sieci SAN
189 Organ urabiający nowej generacji do zastosowania w technologii selektywnego urabiania skał zwięzłych
190 Organizacja przetwarzania informacji w autonomicznych systemach rozproszonych zorientowanych na usługi
191 Oznaczenie wybranych związków farmaceutycznych w wodnych próbkach środowiskowych
192 Paleotektoniczne uwarunkowania powstawania skał macierzystych w jurze i wczesnej kredzie Karpat Zewnętrznych
193 Porównanie zanieczyszczenia Zn, Cu, Ni, Cr, Cd osadów systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Krakowa do analogicznych z rejonów metalonośnych Górnego i Dolnego Śląska w aspekcie ochrony cieków zurbanizowanych
194 Problemy geotechniczne w górnictwie, budownictwie i rewaloryzacji obiektów zabytkowych.
195 Problemy górnicze magazynowania paliw płynnych i składowanie odpadów
196 Problemy górnicze podziemnego magazynowania paliw płynnych i składowanie odpadów.
197 Problemy optymalizacji dynamicznej wielokryterialnej
198 Problemy w modelowaniu oraz projektowaniu wybranych maszyn, linii technologicznych i systemów transportowych
199 Problemy zagospodarowania złóż surowców mineralnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w świetle rozwoju zrównoważonego i efektywności eksploatacji.
200 Procesy azotowania plazmowego spieków z proszków stopowych modyfikowanych borem
201 PROCESY PRZEMIAN W ŻYCIU GOSPODARCZYM, EDUKACJI I KULTURZE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ICH ODZWIERCIEDLENIE W SOCJOLOGII.
202 Procesy w ogniwach paliwowych - analiza mechanizmu i kinetyki (praca statutowa)
203 Programowe i sprzętowe przetwarzanie, analiza i klasyfikacja cyfrowych sygnałów
204 Projekt i budowa aparatury detekcyjnej oraz przygotowanie programu fizycznego dla eksperymentu na akceleratorze ILC
205 Projekt nowych konstrukcji zębów noży czerpaków dla organów urabiających koparek kołowych do urabiania twardych kopalin w kopalniach węgla kamiennego
206 Projektowanie dedykowanych systemów transmisji światłowodowej
207 Projektowanie radiowych systemów łączności dedykowanych dla górnictwa podziemnego
208 Projektowanie specjalizowanych układów scalonych
209 Przekształcenia własnościowe w przemyśle wydobywczym - komercjalizacja i prywatyzacja.
210 Przemiany fazowe i strukturalne w materiałach konstrukcyjnych i specjalnych
211 PRZEMIANY SPOŁECZNO-POLITYCZNE W XX I XXI WIEKU
212 Przetwórstwo metali nieżelaznych. Teoria i technologia.
213 Przyczyny występowania, lokalizacji, profilaktyka i prognozowanie zjawisk dynamicznych (tąpania, wstrząsy, strefy koncentracji naprężeń) w kopalniach podziemnych.
214 Przyczyny występowania, lokalizacji, profilaktyka i prognozowanie zjawisk dynamicznych (tąpania, wstrząsy, strefy koncentracji naprężeń) w kopalniach podziemnych.
215 Rachunkowość, analiza finansowa, zarządzanie finansami i controlling w przedsiębiorstwach.
216 Realizacja funkcji celu procesów gospodarowania w europejskim modelu państwa w ujęciu gospodarki kraju i jej podsystemów
217 Regeneracja trwale odkształconych elementów nośnych suwnic skrzynkowych
218 Rekonstrukcja i modernizacja kopalń istniejących oraz restrukturyzacja przemysłu wydobywczego.
219 Równania i nierówności funkcyjne. Teoria aproksymacji, własności spektralne operatorów.
220 Rozwój i zastosowanie jądrowych technik analitycznych, badań układów dynamicznych oraz właściwości zaawansowanych materiałów
221 Rozwój metod analizy i wspomagania decyzji
222 Rozwój metod przetwarzania rozproszonego i wizualizacji naukowej dla potrzeb obliczeń dużej skali.
223 Rozwój modeli i metod informatycznych w naukach o Ziemi i środowisku
224 Rozwój sedymentologiczno-facjalny, potencjał węglowodorowy oraz analizy geologiczno-gospodarcze i środowiskowe formacji paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych.
225 Rozwój systemów detekcyjnych opartych na detektorach półprzewodnikowych i gazowych oraz technice specjalizowanych układów scalonych.
226 Rozwój systemów elektronicznych do stymulacji elektrycznej i rejestracji sygnałów z żywych sieci neuronowych
227 Sieci IP nowej generacji
228 Specjalizowane układy scalone CMOS i architektury systemów przetwarzania i transmisji sygnałów.
229 Specjalne kolorowania grafów
230 Spin Current Induced Ultrafast Switching SPINSWITCH
231 Sposób stopowania stali, staliw i żeliw molibdenem wprowadzonych do procesu w postaci trójtlenku molibdenu
232 Sprzętowa akceleracja obliczeń wielkiej skali w układach rekonfigurowalnych.
233 Statyczne i dynamiczne badania właściwości skał, gruntów i materiałów budowlanych, zgodnie z normami ISO - laboratoria akredytowane.
234 Sterowanie cyfrowe procesami dynamicznymi
235 Sterowanie w układach mechanicznych
236 Stopy miedzi i aluminium utwardzane wydzieleniowo o wysokiej wytrzymałości
237 Strukturalne wzmacnianie piaskowców impregnatami polimerowymi
238 Symulacja i optymalizacja procesów przetwórstwa materiałów
239 Symulacyjne badanie własności dynamicznych konstrukcji z niepewnościami
240 Synteza i konwersja prekursorów do nanomateriałów proszkowych – nieorganicznych (nietlenkowych) oraz nieorganiczno-węglowych
241 System monitorowania stanu taśm przenośnikowych z linkami stalowymi.
242 System naftowy i ocena zasobów prognostycznych utworów dolomitu głównego w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej
243 SYSTEM POMIAROWY O ZMIENNEJ STRUKTURZE DO POMIARU PARAMETRÓW RUCHU DROGOWEGO
244 System rejestracji i analizy sygnałów dla diagnostyki stanu i zużycia naszyn.
245 Szacowanie niepewności danych hydrogeochemicznych wykorzystywanych do oceny stanu chemicznego GWB
246 SZANSE I WYZWANIA W ZARZĄDZANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
247 Techno-Ekonomia w planowaniu i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych
248 Technologie otworów chłonnych w ochronie środowiska – etap II
249 Technologie pozyskiwania i zagospodarowania metanu z pokładów węgla i zaazotowanych otworów gazu ziemnego
250 Technologie wytwarzania wyrobów dla przemysłu kablowego i elektroenergetyki(linie napowietrzne, trakcja kolejowa).
251 Termiczna konwersja biomasy i organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych do paliw węglowodorowych
252 Transformacje odkształceniowe w materiałach metalicznych
253 Trasy geoturystyczne i waloryzacja geoturystyczna miast
254 Typoszereg ergonomicznych i bezpiecznych w obsłudze zamków typu KW dla stojaków ciernych typu SW
255 Tytuł tematu badawczego: Sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu obrazów i algorytmach robotów autonomicznych
256 Układy redukcji drgań mechanicznych dla wielowymiarowych struktur dynamicznych.
257 Uwarunkowania przekształceń struktury gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej
258 Wentylacja i klimatyzacja obiektów naziemnych i podziemnych
259 Wielowariantowe modelowania sejsmiczne jako podstawa opracowania kryteriów identyfikacji rejestrowanego pola falowego
260 Wpływ geologicznych uwarunkowań na przebieg procesu deformacji eksploatowanego górotworu solnego
261 Wpływ procesów wytwarzania na mikrostrukturę i własności materiałów
262 Wpływ przemysłu odlewniczego na środowisko naturalne
263 Wpływ silnego pola magnetycznego na wymianę ciepła
264 Wpływ składu chemicznego na strukturę i własności stopów na osnowie żelaza
265 Wpływ sprężania technologicznego na stateczność stalowych dźwigarów blachownicowych.
266 Wykorzystanie analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach mikro- i nanostruktury materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
267 Wykorzystanie metod matematycznych w górnictwie
268 Występowanie węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym. Redukcja zawartości węglowodorów zanieczyszczających środowisko naturalne
269 Wyznaczanie i minimalizacja źródeł entropii w procesach metalurgicznych
270 Wyznaczanie rzeczywistych współczynników bezpieczeństwa dla dźwigarów i prowadników szybowych z wykorzystaniem
271 Wyznaczenie granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetoreologiczną
272 Właściwości strukturalne, magnetyczne i elektronowe nowoczesnych materiałów magnetycznych
273 Zaawansowane algorytmy w komputerowych systemach sterowania
274 Zaawansowane materiały wytwarzane techniką metalurgii proszków
275 Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i rozumienia sygnałów biomedycznych dla potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego w kontekście rozwoju telemedycyny
276 Zaczyny geopolimerowe o zwiększonej trwałości do prac uszczelniająco-wzmacniających wykonywanych metodą iniekcji otworowej
277 Zadanie proste i odwrotne w wybranych metodach geoelektrycznych z uwzględnieniem inwersji połączonej
278 Zagadnienia fizyczne nieinwazyjnych technik w diagnostyce medycznej
279 Zagadnienia społeczno-kulturowe prowadzenia polityki personalnej w przedsiębiorstwie
280 Zapis zmian klimatycznych i wpływu antropopresji w osadach jeziornych jeziora Wigry
281 Zarządzanie logistyczne złożonymi systemami o procesami w warunkach niepewności ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.
282 Zastosowania interdyscyplinarnych technik komputerowych i metod obliczeniowych
283 Zastosowanie heterogenicznych kompozycji elastomerowych na podłożu stalowym w rozwiązaniach konstrukcyjnych zabezpieczeń wibroakustycznych
284 Zastosowanie maszyny asynchronicznej w wydzielonej sieci energetycznej
285 Zastosowanie metod adaptacyjnych w ocenie stanu środowiska glebowego.
286 ZASTOSOWANIE OBRÓBKI CIEPLNO-PLASTYCZNEJ DLA SILNEGO ROZDROBNIENIA MIKROSTRUKTURY STALI NISKOWĘGLOWYCH I MIKROSTOPOWYCH
287 Zastosowanie warstwowych glinokrzemianów w procesach adsorpcyjnych i katalitycznych
288 Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa w inżynierii środowiska
289 Znaczenie wybranych zbiorników wodnych w kształtowaniu środowiska na przykładzie Krakowa i regionu krakowskiego, z uwzględnieniem roli zbiorników powyrobiskowych i zrównoważonego rozwoju dla edukacji ekologicznej mieszkańców
290 Znaczenie wybranych zbiorników wodnych w kształtowaniu środowiska na przykładzie Krakowa i regionu krakowskiego, z uwzględnieniem roli zbiorników powyrobiskowych i zrównoważonego rozwoju dla edukacji ekologicznej mieszkańców.

Tematy zakończone:

1 Analiza śladów – systemy i metody pomiarowe
2 Atlas petrograficzny krajowego twardego węgla brunatnego
3 Biomateriały dla inżynierii tkankowej
4 Biomateriały dla inżynierii tkankowej
5 Czujniki chemiczne i biochemiczne
6 Doskonalenie metod akwizycji, przetwarzania i interpretacji w geofizyce
7 Elektrochemiczne czujniki gazów
8 Formowanie ceramiki metodą odlewania żelowego „gelcasting”
9 Fotorozkład zanieczyszczeń w wodzie
10 Fotorozkład zanieczyszczeń w wodzie
11 Geologiczna interpretacja zpisu sejsmicznego dla układów cienkowarstwowych
12 Geoparki w Polsce i na obszarach przyległych
13 Kamień w architekturze sakralnej Krakowa
14 Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny
15 Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny
16 Komunikacja interpersonalna jako źródło rozwoju kulturowego ludzi oraz media w procesie prognozowania rozwoju zrównoważonego
17 Krzemianowe i krzemianowo-fosforanowe powłoki i cienkie filmy na różnych podłożach
18 Materiały funkcjonalne do konstrukcji ogniw, układów pomiarowych i zastosowań proekologicznych
19 Materiały i technologie dla rozwoju technologii wodorowej
20 Metodyka badań strukturalnych pokrywy fliszowej w Karpatach z wykorzystaniem ciągłych profilowań magnetotellurycznych
21 Modelowania procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku zachodniej części syneklizy bałtyckiej
22 Modelowanie stanu naprężeń cieplnych w materiałach ceramicznych
23 Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych
24 Modyfikowanie mikrostruktury i tekstury autoklawizowanych materiałów budowlanych domieszkami mineralnymi wykazującymi właściwości pucolanowe
25 Monitoring wieloletniej zmarzliny w Koziej Dolince
26 Neogeńsko-czwartorzędowy rozwój strukturalny Kotliny Orawskiej w świetle badań geologicznych, geomorfologicznych oraz teledetekcyjnych.
27 Nowa metoda wyznaczania rzeczywistej szczelności odlewów w zależności od optymalnej struktury żeliwa oraz grubości ścianek odlewu
28 Nowe aplikacje w polskim systemie GeoWin do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej.
29 Nowe aspekty interpretacji wyników pomiarów geofizycznych dla weryfikacji możliwości poszukiwania węglowodorów w Karpatach Zachodnich
30 Nowe technologie wytwarzania nanoproszków i nanokompozytów ceramicznych
31 Nowoczesne materiały termoelektryczne do konwersji energii odnawialnej
32 Ocena stopnia rozluźnienia górotworu nad pustkami
33 Ocena wpływu instalacji spalania odpadów na jakość powietrza i możliwości jego ograniczenia
34 Opracowanie i wdrożenie metodyki analiz anomalii sejsmicznych w miocenie zapadliska przedkarpackiego wiążących zależności zapisu sejsmicznego z występowaniem złóż węglowodorów.
35 Opracowanie implantów z polimerów resorbowalnych i ich kompozytów
36 Opracowanie implantów z polimerów resorbowalnych i ich kompozytów
37 Opracowanie nowych technologii otrzymywania materiałów szklistych, charakterystyka otrzymanych materiałów oraz badania ich właściwości fizykochemicznych
38 Opracowanie obszaru arkuszy: Błażowa (1005) i Bircza (1025) SzMGP w skali 1:50 000
39 Opracowanie podstaw technologii wytwarzania nawozów szklistych dla zastosowań rolnicznych (proekologicznych)
40 Opracowanie podstaw teoretyczno-metodycznych odwiertowych. Nowe modyfikacje metodyczno interpretacyjne.
41 Opracowanie systemu diagnostycznego do badania stopnia zużycia lin stalowych w miejscu ich zamocowania.
42 Opracowanie technologii otrzymywania fotoanod na bazie TiO2 dla ogniw fotoelektrochemicznych do konwersji energii słonecznej na chemiczną
43 Otrzymywanie i własności fizykochemiczne tlenków metali bloku d
44 Pomiary kinetyki spiekania
45 Procesy diagenezy w wapieniach polskich Karpat fliszowych i na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej
46 Procesy długiego trwania i zjawiska nieciągłości w gospodarce, polityce, edukacji i kulturze
47 Projektowanie i wytwarzanie materiałów i powłok funkcjonalnych, Badania degradacji materiałów w środowiskach symulujących rzeczywiste warunki pracy
48 Projektowanie i wytwarzanie materiałów i powłok funkcjonalnych, Badania degradacji materiałów w środowiskach symulujących rzeczywiste warunki pracy
49 Przemiany społeczno-polityczne w Polsce w ostatnich dekadach na tle procesów światowych
50 Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść w nawiązaniu do rewaloryzacji zabytków i 750 rocznicy lokacji miasta
51 Sole niebieskie i ich znaczenie dla określenia geologiczno-górniczych warunków eksploatacji w wysadzie kłodawskim
52 Spiekane kompozyty ceramiczne o podwyższonej niezawodności i odporności na ścieranie
53 Społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość a skutki społeczne.
54 Stratygrafia osadów kredy i trzeciorzędu jednostki śląskiej między Dobczycami a Wilkowiskiem na podstawie otwornic
55 Synteza i badania strukturalne krzemianów i siloksanów
56 Synteza scawtytu i jej wykorzystanie w technologii wyrobów wapienno-piaskowych
57 System geochemiczno-generacyjny utworów dolomitu głównego na obszarze Pomorza Zachodniego
58 Systemy naftowe i perspektywy poszukiwawcze utworów staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem Pomorskim
59 Transformacje metatrwałych minerałów ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w środowisku glebowym
60 Wpływ form komponentu siarczanowo-wapniowego na tworzenie się ekspansywnego ettringitu w procesie hydratacji cementu glinowego.
61 Wpływ ruchu turystycznego na przyrodę Beskidu Sądeckiego
62 Współczesne metody badań procesów wibroakustycznych w układach i obiektach technicznych -analiza porównawcza
63 Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne górnojurajskiego masywu Aj-Petrińskiej Jajły; Góry Krymskie; S Ukraina
64 Zagadnienia akustyczne w obiektach sakralnych.
65 Zasoby prognostyczne, nieodkryty potencjał gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego w Polsce
66 Zastosowanie geostatystyki nieliniowej w dokumentowaniu złóż
67 Zmienność petrologiczno-sedymentologiczna i własności technologiczne kredy jeziornej w osadach neogenu typu wapiennego zapadliska tektonicznego na przykładzie złoża węgla brunatnego „Szczerców“.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza