Struktura

Uczelnianym Centrum Informatyki kierują dyrektor i zastępca dyrektora.

W skład Uczelnianego Centrum Informatyki wchodzą następujące działy i sekcje:


oraz podległy bezpośrednio dyrekcji Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji: