• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium fizykochemii półprzewodników

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Nieorganicznej
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 0
Średnia liczba studentów/rok: 15
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Przedmiot obieralny – Thermoelectric materials and devices (w j. angielskim) rok IV i V; 1 grupa wydziału WIMiC, zajęcia przygotowane także dla studentów - obcokrajowców
Prace magisterskie - 3 osoby/rok, WIMiC, V rok studiów
Studia doktoranckie - 1 osoba, WIMiC
Możliwości badawcze/pomiarowe:
•Preparatyka chemiczna materiałów półprzewodnikowych.
oMateriały polikrystaliczne – sprzęt i aparatura do syntezy i preparatyki materiałów
sprzęt do obróbki szkła kwarcowego; młynki mechaniczne; piece laboratoryjne 3 szt. (1100 °C); prasa do zagęszczania próbek metodą prasowania na gorąco (hot-pressing) 30 MPa, 1000 °C, argon/próżnia; piły diamentowe i drutowe,
komora rękawicowa (argon), suszarki labor., wagi, wirówki, itp.
oMateriały monokrystaliczne –
stanowisko do hodowli monokryształów metodą Bridgmana (do 1000 °C)
oMateriały warstwowe –
aparatura do otrzymywania warstw metodą rozpylania magnetronowego
DC – sputtering, komora 10 dm3, otrzymywane materiały: Au, Ag, Ni, AlN, DLC, CoSb3, Bi2Te3
•Badania właściwości fizykochemicznych:
oPrzewodnictwo cieplne
aparatura typu laser-flash, LFA 457 Microflash Netzsch, T= -180°C – 1050°C,  = 0,1 – 2000 Wm-1K-1
stanowisko do badania przewodnictwa cieplnego warstw metodą 3-omega (RT,  = 0,1 – 200 Wm-1K-1, d = 5 – 500 m)
stanowisko do pomiaru przewodnictwa cieplnego metodą stacjonarną (T = 20°C – 500 °C,  = 2 – 150 Wm-1K-1)
oParametry elektryczne
Przewodnictwo elektryczne metodą 4 sondową i Van der Pauwa (T = 20°C – 500 °C)
Pomiar współczynnika Seebecka (T = 20°C – 500 °C)
Pomiar współczynnika Halla i ruchliwości nośników (RT, B = 0,75 T)
oStanowisko do charakteryzowania parametrów modułów termoelektrycznych
(T = 20 – 600°C )
oAparatura do analizy termicznej – DTA, TG, DTG; T – 20° – 1050°C
Oferta usługowa:
Pomiary przewodnictwa cieplnego materiałów litych i warstw (metodą laser-flash, 3-omega)
Aparatura LFA 457 Microflash netzach
Charakterystyka właściwości termoelektrycznych materiałów
Osoba kontaktowa:
dr inż. Krzysztof Wojciechowski
tel.: (012- 617-34-42)

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza