• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
A3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Górnictwo i Geologia, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 4 grupy (1 studia dzienne, 3 studia zaoczne).
Inżynieria Środowiska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (2 grupy studia dzienne).
Budownictwo, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (4 grupy laboratoryjne, studia dzienne).
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium badania wód jest połączone z poletkiem doświadczalnym zlokalizowanym pomiędzy budynkami A3-A4 AGH, na którym znajdują się:
1. studnia głębinowa wyposażona w pompę głębinową o wydajności 17 m3/h (docelowo 30 m3/h).
2. system monitoringu, w którego skład wchodzą 3 piezometry badawcze.
Studnia oraz piezometry wyposażone są w sondy hydrostatyczne. Urządzenia rejestrujące znajdują się w podziemnej komorze studziennej. System pomiarowy połączony jest z systemem sterowania zlokalizowanym w laboratorium składającym się ze stanowiska komputerowego.
Woda podziemna ze studni może być kierowana do kanalizacji ogólnospławnej bezpośrednio lub poprzez laboratoryjną instalację wodociągową. Instalacja hydrauliczna w laboratorium umożliwia przeprowadzenie pomiarów:
1. Liniowych strat ciśnienia – zakres od 0 do 100 kPa, dokładność 1 kPa.
2. Miejscowych strat ciśnienia – zakres do 100 kPa, dokładność 1 kPa.
3. Pomiarów natężenia przepływu zakres do 40 m3/h.
4. Pomiarów poziomu zwierciadła wody w poszczególnych punktach pomiarowych – zakres do 4 m, dokładność 1 cm.
System sterowania umożliwia centralne sterowanie automatycznymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi i zapis wszystkich mierzonych danych w sposób ciągły.
Możliwości badawcze:
- sporządzanie charakterystyk pomp
- sporządzanie charakterystyk rurociągu
- badanie zeskoku hydraulicznego na filtrze studziennym (stanu technicznego filtra)
- badanie przepuszczalności prefabrykatów filtrowych
- badanie wpływu ujęcia na stan zasobów wód podziemnych
- wykonywanie badań hydrogeologicznych, dla oceny parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej na podstawie różnych metod próbnych pompowań i testów ze skokową zmianą ciśnienia (tzw. „slug” testów)
- wykonywanie badań znacznikowych dla oceny parametrów hydrogeologicznych oraz parametrów migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym.
Laboratorium wyposażone jest ponadto w polowy sprzęt badawczy umożliwiający:
- badania jakości wód, wyciągów wodnych oraz ścieków
- wybrane wskaźniki (wytrząsarka laboratoryjna, fotometr, zestaw konduktometrów i pH-metrów, zestawy do miareczkowania)
- wykonanie statycznych i dynamicznych testów wymywalności
- pobór wody z piezometrów z głębokości do 90 m (pompa z agregatem prądotwórczym)
- pobór wody z piezometrów z głębokości do 20 m (pompa zasilana z akumulatora)
- pobór próbek wody i skał do głębokości 7 m (ręczny zestaw wiertniczy)
- badania podstawowych własności fizycznych gruntów i skał (suszarka laboratoryjna, waga laboratoryjna, wytrząsarka wraz z zestawem sit)
- pomiary prędkości przepływu wody w korytach otwartych (młynek hydrometryczny)
- pomiary parametrów fizycznych wód podziemnych (odczyn pH, temperatura, potencjał redox – Eh) bezpośrednio w studniach i otworach badawczych do głębokości 60 m
- wykonywanie badań wymywalności gruntów, skał i odpadów z wykorzystaniem statycznych i dynamicznych testów wymywalności w tym testów kolumnowych.
Oferta usługowa:
Badania stanu technicznego prefabrykatów filtrowych.
Badania przepuszczalności materiałów filtracyjnych.
Sporządzanie charakterystyk pomp głębinowych o wydajności do 60 m3/h i średnicy do 200 mm.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Kazimierz Różkowski – kierownik laboratorium.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza