• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Sedymentologiczne

Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 20
Średnia liczba studentów/rok: 550
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 1
Działalność dydaktyczna i naukowa:
I rok, kierunki: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 21 grup po ok. 25 osób. V rok WGGiOŚ oraz Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej – prace dyplomowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Odtwarzanie struktur sedymentacyjnych; bezinwazyjne pomiary prędkości przepływu i koncentracji transportowanej zawiesiny materiału aluwialnego przy pomocy urządzenia działającego na zasadzie absorpcji promieniowania γ –pochodzącego z 137Cs.
Dodatkowe informacje:
Pomiary są przeprowadzane w otwartym kanale o szerokości 0,5 m i długości 5 m. Przepływająca przez kanał hydromieszanina wpływa do zbiornika końcowego, skąd jest przepompowywana do zbiornika zasilającego, gdzie po wytłumieniu turbulencji, przepływa przez przelew trójkątny z powrotem do kanału pomiarowego. Zestaw pomiarowy składa się z dwóch sond scyntylacyjnych zawierających detektory NaI(Tl) i dwóch źródeł 137Cs. Izotopy te o aktywnościach 75 i 100 mCi emitują promieniowanie g o energii 662 keV. Umieszczenie zestawu na specjalnym wózku umożliwia przesuwanie układu w pionie oraz w poziomie względem kanału przepływowego. Odległość między wiązkami fotonów wynosi 90 mm. Do pomiarów prędkości wykorzystuje się pełny układ pomiarowy, natomiast do pomiarów koncentracji hydromieszaniny - tylko jeden zestaw zawierający źródło promieniotwórcze i detektor. Obliczenia przeprowadza się przy wykorzystaniu specjalistycznego programowania opartego na analizie harmonicznej rejestrowanych sygnałów.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Wojciech Mastej,
tel. 012 617 47 65

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza