• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Analiz Środowiskowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
WGGiOŚ kierunek: Inżynieria Środowiska, rok III, IV
WGGiOŚ kierunek: Ochrona Środowiska, rok III, IV
Około 10 grup po ok. 30 osób

Laboratorium składa się z 4 pracowni:
1. Pracownia Analizy Śladów
2. Pracownia Przygotowawcza dla Próbek Środowiskowych
3. Pracownia AAS (absorpcyjnej spektroskopii atomowej)
4. Pracownia Chromatografii Jonowej
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pracownia Analizy Śladów:
laboratorium do przygotowania do dalszych badań próbek środowiskowych, rozkładu i pomiarów pH, LOI, CaCO3, metali śladowych metodą ICP-MS.
Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie jest techniką analityczną wykonującą analizy chemiczne z doskonałą czułością i wydajnością próbek. Na aparat równocześnie mierzy się większość pierwiastków z układu okresowego oznaczając ich zawartość na poziomie ppt - ppm. Granice wykrywalności instrumentu są na poziomie ng/l.

Pracownia Przygotowawcza dla Próbek Środowiskowych:
Prace przygotowawcze, szczególnie próbek osadów ściekowych, gruntów antropogenicznych i wybranych odpadów komunalnych wymagających wstępnej stabilizacji.
Pomiary podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych próbek środowiskowych.

Pracownia AAS (absorpcyjnej spektroskopii atomowej):
Pomiary stężeń w roztworze Cd, Cr, Co, Ni, Cu, Pb, Zn, Mn i Fe na poziomie odpowiednio niżej wymienionych praktycznych granic oznaczalności (mg/dm3): 0,01, 0,05, 0,02, 0,10, 0,01, 0,05, 0,01, 0,05, 0,05.

Pracownia Chromatografii Jonowej:
Oznaczanie zawartości wybranych anionów (głównie F-, Cl-, NO3-, PO43- i SO42-) w roztworach wodnych. Granice oznaczalności podanych anionów wynoszą odpowiednio [mg/dm3]: 0,2; 0,2; 0,3; 1,2 i 0,4.
Bardzo wysokie stężenie jednego anionu może pogorszyć granicę oznaczalności innych, a w skrajnym wypadku uniemożliwić ich ilościowe oznaczenie.

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Magdalena Strzebońska
012 617 25 71
mstrzebo@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza