• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Ochrony Środowiska – Laboratorium badań strukturalnych materiałów

Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek metalurgia, Wydział Odlewnictwa:
1. IV rok, studia dzienne, laboratorium, Fizykochemia..., 5 grup, 5x16osób
2. IV rok, studia dzienne, laboratorium, Podst Chemii Środ., specjalność OŚ, 1 grupa, 15 osób
3. V rok, studia dzienne, laboratorium, specjalność OŚ, 1 grupa, 15 osób
4. I rok, studia zaoczne, laboratorium, OŚ, 2 grupy, 2x 16 osób
5. II rok, studia zaoczne, laboratorium, Fizykochemia, 2 grupy, 2x16 osób
6. II i III rok studia doktoranckie, 10 osób
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium prowadzone są badania w obszarze ochrony środowiska m.in. wymywalność substancji szkodliwych oraz badania strukturalne substancji stałych i ciekłych w oparciu o techniki pomiarowe analityczne i spektroskopowe.
Badania wymywalności substancji szkodliwych przede wszystkim ze zużytych mas formierskich i rdzeniowych obejmują oznaczanie stężeń siarczanów(VI), fosforanów(V), azotanów(V) i (III), fluorków, formaldehydu, żelaza ogólnego, chlorków, cyjanków, fenolu, niklu, BZT5, ChZT, chromu ogólnego i sześciowartościowego, azotu amonowego, indeksu fenolowego. Prowadzone są również analizy jakościowe i ilościowe próbek wód wodociągowych, powierzchniowych i ścieków. Przeprowadzane są również badania pH i przewodności próbek cieczy. Próbki przeznaczone do badań wymywalności substancji szkodliwych poddaje się zgodnie z obowiązującymi normami procesowi wirowania, odsączania i mineralizacji.
Badania strukturalne obejmują badania struktury próbek cieczy i ciał stałych, w tym próbek żywic stosowanych jako spoiw odlewniczych i próbek mas formierskich i rdzeniowych w szerokim zakresie temperatury (do 600oC). W ramach badań strukturalnych przeprowadza się analizę procesu utwardzania i rozkładu termicznego próbek żywic oraz mas odlewniczych. Przeprowadza się również analizę czasowych zmian w strukturze badanych próbek w trakcie procesu wiązania. Możliwość oznaczania stężenia gazów w mieszaninie gazowej.
Oferta usługowa:
Badania strukturalne cieczy i ciał stałych metodą FTIR w podwyższonych temperaturach. Analiza gazów metodą FTIR. Badania oddziaływania odpadów na środowisko, w aspekcie wymywania się substancji szkodliwych.
Osoba kontaktowa:
Osoby odpowiedzialne:
mgr inż. Artur Bobrowski, tel. 617-40-61, e-mail: arturb@agh.edu.pl
dr Beata Grabowska, tel. 617-27-53, e-mail: graboska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza