• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium mas formierskich

Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 20
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Działalność dydaktyczna i naukowa:
- Laboratorium z przedmiotu: Materiały formierskie i ogniotrwałe, Wydział Odlewnictwa, Rok III, 8 grup, 12 - 15 osób w grupie.
- Laboratorium z przedmiotu: Masy do nowoczesnych technik formowania, Wydział Odlewnictwa, Sekcja Technologii Formy, Rok V, 1 grupa, około 15 osob.
- Laboratorium z przedmiotu: Tworzywa na formy odlewnicze, Wydział Odlewnictwa, Studium Zaoczne – Kraków, Rok II, 1 grupa, 15 osób w grupie.
- Laboratorium z przedmiotu: Tworzywa na formy odlewnicze, Wydział Odlewnictwa, Studium Zaoczne – Nowa Sól, Rok II, 1 grupa, 15 osób w grupie.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Oznaczanie właściwości mechanicznych i technologicznych mas formierskich i rdzeniowych, a w tym: wilgotności, zawartości lepiszcza, charakterystyk granulometrycznych osnowy ziarnowej, właściwości mechanicznych mas takich jak: wytrzymałości na ściskanie, ścinanie, rozciąganie, zginanie w stanie wilgotnym i utwardzonym, wytrzymałości w strefie przewilżonej, przepuszczalności, płynności – różnymi metodami, osypliwości i ścieralności itp. Kompleksowe badania mas ze spoiwami, w tym pomiar parametru hot-distortion. Badania właściwości mas do technologii prasowania pod wysokimi naciskami, technologii cold-box, hot-box i no-bake. Do tych badań laboratorium wyposażone jest w komplet krajowej aparatury kontrolno-pomiarowej firmy WADAP i MULTISERW – Morek oraz szwajcarskiej firmy G.Fischer. Aparatura ta jest systematycznie uzupełniana o nowe aparaty.
Oferta usługowa:
Kompleksowe badania właściwości mas formierskich i rdzeniowych, procesów odświeżania i regeneracji, metody poprawy wybijalności i regenerowalności mas ze spoiwami nieorganicznymi, dobór mas do konkretnego profilu produkcyjnego odlewni, opracowanie zasad i procedur sporządzania mas, ich zagęszczania i wiązania, kontroli jakości mas, analiza wad odlewów spowodowanych jakością mas formierskich i rdzeniowych.
Osoba kontaktowa:
Kierownik Pracowni: Prof. dr hab. inż. Stanisław M. Dobosz, 0-12 617-27-57,
e-mail: dobosz@agh.edu.pl
Osoba odpowiedzialna: Dr inż. D.Drożyński, 0-12 617-27-55, e-mail: dd@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza