• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia badań strukturalnych XRD


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia z rentgenografii dla studentów II roku WIMiC (fragment przedmiotu z kanonu pt. „Krystalografia”);
Zajęcia laboratoryjne z rentgenografii dla studentów III roku WIMiC, kierunek Inżynieria Materiałowa (fragment przedmiotu pt. „Metody Badań”);
Przedmiot obieralny dla studentów III i IV roku WIMiC pt.”Rentgenografia w ceramice i inżynierii materiałowej”;
Przedmiot magisterski pt.”Dyfraktometria rentgenowska (XRD) w analizie fazowej”.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Rentgenografia proszkowa w układzie Bragga-Brentano w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 1400oC, rentgenografia niskokontowa dla cienkich warstw w układzie wiązki równoległej wraz z reflektometrią.
Analiza fazowa jakościowa oraz analiza fazowa ilościowa, pomiar wielkości krystalitów i/lub grubości warstw.
Oferta usługowa:
Analiza próbek proszkowych lub polikrystalicznych ze względu na określenia krystalicznych faz składowych – analiza fazowa jakościowa, możliwa także analiza z uwzględnieniem udziału objętościowego faz składowych – analiza fazowa ilościowa.
Podobna analiza jakościowa i ilościowa dla próbek cienkowarstwowych.
Analiza próbek ze względu na wielkość krystalitów i/lub grubości warstw.
Analiza fazowa jakościowa i ilościowa w funkcji temperatury (RT-1400oC).
Określenie udziału procentowego fazy krystalicznej i amorficznej próbki.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Opracowanie podstaw technologii wytwarzania nawozów szklistych dla zastosowań rolnicznych (proekologicznych)
Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny
Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny
Opracowanie technologii otrzymywania fotoanod na bazie TiO2 dla ogniw fotoelektrochemicznych do konwersji energii słonecznej na chemiczną
Materiały i technologie dla rozwoju technologii wodorowej
Elektrochemiczne czujniki gazów
Projektowanie i wytwarzanie materiałów i powłok funkcjonalnych, Badania degradacji materiałów w środowiskach symulujących rzeczywiste warunki pracy
Projektowanie i wytwarzanie materiałów i powłok funkcjonalnych, Badania degradacji materiałów w środowiskach symulujących rzeczywiste warunki pracy
Fotorozkład zanieczyszczeń w wodzie
Fotorozkład zanieczyszczeń w wodzie
Nowoczesne materiały termoelektryczne do konwersji energii odnawialnej
Krzemianowe i krzemianowo-fosforanowe powłoki i cienkie filmy na różnych podłożach
Synteza i badania strukturalne krzemianów i siloksanów
Osoba kontaktowa:
Dr Bartosz Handke
tel. wew. 25-24 lub 46-92
bhandke@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza