• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia badań strukturalnych w podczerwieni


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 7
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Inżynieria Materiałowa WIMiC - Metody Badań - III rok (5 grup* 10 osób)
Technologia Chemiczna WIMiC - Spektroskopia Optyczna – IV ( 1 * 30 osób) Inżynieria i technologia WIMiC - Spektroskopia oscylacyjna - V rok (1 30 osób) Technologia Chemiczna WIMiC - Analityka i Kontrola Jakości - V rok 1 * 24 osób Studia Doktoranckie WIMiC - 1 * 10 osób Prace Magisterskie WIMiC - V rok – 1 * 10 osób
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W pracowni można wykonywać pomiary widm w podczerwieni próbek w postaci stałej i ciekłej technikami refleksyjnymi (ATR, DRS, IRS) oraz transmisyjnymi w postaci stałej i gazowej. W zakresie środkowej podczerwieni można wykonywać pomiary ciała stałego w niskich temperaturach ( do 10K)
Oferta usługowa:
badania amorficznych i krystalicznych związków chemicznych,
analizy fazowe powłok na podłożach metalicznych i ceramicznych pod dowolnym kątem oraz/i z polaryzacja techniką refleksyjne-absorpcyjną,
analizy biomateriałów i biominerałów,
badania mikroskopowe IR w modzie transmisyjnym i refleksyjnym z rozdzielczością 20 mikrometrów, pomiary roztworów - w tym wodnych techniką wewnętrznego odbicia,
niskotemperaturowe badania ciał stałych do 20K w zakresie 400-4000 cm-1 ,
Realizacja zleceń po uzgodnieniu warunków pomiarowych
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Transformacje metatrwałych minerałów ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w środowisku glebowym
Opracowanie implantów z polimerów resorbowalnych i ich kompozytów
Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny
Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny
Opracowanie implantów z polimerów resorbowalnych i ich kompozytów
Modyfikowanie mikrostruktury i tekstury autoklawizowanych materiałów budowlanych domieszkami mineralnymi wykazującymi właściwości pucolanowe
Synteza scawtytu i jej wykorzystanie w technologii wyrobów wapienno-piaskowych
Opracowanie nowych technologii otrzymywania materiałów szklistych, charakterystyka otrzymanych materiałów oraz badania ich właściwości fizykochemicznych
Formowanie ceramiki metodą odlewania żelowego „gelcasting”
Krzemianowe i krzemianowo-fosforanowe powłoki i cienkie filmy na różnych podłożach
Synteza i badania strukturalne krzemianów i siloksanów
Osoba kontaktowa:
Dr Czesława Paluszkiewicz
tel: 6172487
e-mail: ucpalusz@cyf-kr.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza