• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium dozymetrii promieniowania optycznego
2 Laboratorium dozymetrii promieniowania jonizującego i dozymetrii promieniowania niejonizującego
3 Laboratorium dyfraktometrii rentgenowskiej
4 Laboratorium fizyki powierzchni i nanostruktur
5 Laboratorium fotoemisjii elektronowej ARUPS
6 Laboratorium pomiarowe specjalizowanych układów scalonych i detektorów półprzewodnikowych
7 Laboratorium pomiarów ciepła właściwego i oporu elektrycznego
8 Laboratorium pomiarów własności fizycznych materiałów i magnetycznego rezonansu jądrowego
9 Laboratorium rezonansu elektronowego, podatności i oporności
10 Laboratorium spektroskopii mössbauerowskiej 1
11 Magnetometr VSM
12 Pracownia analizy aktywacyjnej
13 Pracownia badań strukturalnych
14 Pracownia neutronowych metod pomiarowych
15 Pracownia spektrometrii jądrowej
16 Pracownia spektroskopii mossbauerowskiej 2
17 Pracownia preparatyki próbek biologicznych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza