• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

paździenik 2019:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - profesor uczelni (2019-10-31)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH -adiunkt badawczo-dydaktyczny (2019-10-31)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH -adiunkt badawczo-dydaktyczny (2019-10-31)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - adiunkt badawczy (2019-10-31)
Wydział Zarządzania AGH - asystent badawczo-dydaktyczny (2019-10-31)
Wydział Zarządzania AGH - adiunkt badawczo-dydaktyczny (2019-10-31)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - adiunkt badawczy (2019-10-29)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - profesor uczelni (2019-10-29)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt badawczy (2019-10-29)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt badawczo-dydaktyczny (2019-10-29)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - asystent badawczo-dydaktyczny (2019-10-29)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - asystent badawczy (2019-10-16)

2019:
listopad sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza