dr Piotr Górski - Raport z badań

Instytut Nauk Społecznych AGH

Aktywność kulturalna studentów AGH oraz ich opinie o działalności klubów studenckich

Realizacja badań

W maju br. przeprowadziłem badania sondażowe poświęcone poznaniu aspiracji i planów zawodowych studentów Akademii Górniczo - Hutniczej. Do badań wylosowano próbę studentów ze wszystkich wydziałów i lat studiów. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierajšcy pytania i skale pozwalajšce na uzyskanie informacji dotyczšcych następujšcych problemów: aktywność kulturalna młodzieży, ocena działalności klubów studenckich, oczekiwania formułowane pod adresem uczelni oraz plany zawodowe i strategie ich realizacji. Badania miały charakter anonimowy. Wylosowani do badań studenci otrzymywali w dziekanatach kwestionariusze, które po wypełnieniu zwracali do Instytutu Nauk Społecznych. Liczebność próby została tak dobrana, aby znajšc odsetki realizacji badań przy stosowaniu ankiety, uzyskać takš liczebność próby zrealizowanej, która pozwala na uzasadnione formułowanie wniosków i ich uogólnienie na całš zbiorowość studentów.

Charakterystyka próby

Dzięki dobrej organizacji badań i solidnemu podejściu do badań znacznej części studentów osišgnięto stopień realizacji o około 50% wyższy niż zwykle w badaniach, w których stosuje się technikę ankiety zwrotnej. Zrealizowana próba to 230 wypełnionych kwestionariuszy ankiet, które za wyjštkiem trzech wydziałów (Górniczego, Metalurgii i Inżynierii Materiałowej oraz Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska) oddajš strukturę studentów studiów dziennych. W analizie aktywności kulturalnej studentów istotnymi zmiennymi sš te, które określajš środowisko społeczne studentów, mianowicie miejsce zamieszkania podczas studiów oraz pochodzenie społeczne rodziców. One to charakteryzujš strukturę studentów AGH w granicach 3% błędu co pozwala na zasadne formułowanie wniosków.

W zrealizowanej próbie studenci poszczególnych wydziałów znajdujš się w następujšcych proporcjach:

Nazwa wydziału Badani studenci w%
Górniczy 4,0%
Metalurgia i Inż. Materiałowa 4,7%
Elektrotechn. Automat. Elektr. 22,3%
Inżynier. Mechan. i Robot. 8,6%
Geologii, Geof. Ochr. Środow. 4,8%
Geod. Górn. Inż. Środow. 11,3%
Inżynier. Mater. Ceramiki 7,5%
Metali Nieżel. 4,8%
Wiert. -Naft. 5,3%
Zarzšdzania 11,3%
Paliw i Energii 4,4%
Fizyki i Techn. Jšdrowej 5,3%
Suma 100,0%

Oto jak przedstawiał się udział studentów poszczególnych lat studiów:

Studenci I roku stanowili 29,6%

Studenci II roku studiów 27,4%

Studenci III roku studiów 15,0%

Studenci IV roku studiów 16,4%

Studenci V roku studiów 11,5%

Wśród badanych było 30% kobiet i 70% mężczyzn. Niewielka nadreprezentacja kobiet w próbie pozwala na wyraźne porównanie opinii przedstawicieli obu płci w tej typowo męskiej uczelni.

Ważnš zmiennš wyjaśniajšcš w badaniach aktywności kulturalnej studentów jest miejsce zamieszkania w czasie studiów oraz pochodzenie społeczne. Wraz z rodzicami w Krakowie zamieszkuje 21,2% badanych. W domu studenckim mieszka 62,8%, a na kwaterach prywatnych 12,8% badanych studentów. Pozostałe 3, l% to studenci mieszkajšcy poza Krakowem i dojeżdżajšcy na uczelnię z pobliskich miejscowości.

Najwięcej studentów AGH pochodzi ze wsi i małych miasteczek, stanowiš razem 64% wszystkich studentów, reszta pochodzi z miast wojewódzkich do I00 tys. mieszkańców (6,6%), miast wojewódzkich o ludności powyżej 100 tys. mieszkańców (9,2%) oraz z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (20%). Oznacza to, iż dla wielu z nich studia w Krakowie stajš się okazjš nie tylko do uzyskania wykształcenia, lecz również kontaktów ze środowiskiem społecznym i kulturš, niezbędnymi dla kształtowania własnej osobowości oraz aspiracji zawodowych i planów życiowych.

Następnš zmiennš charakteryzujšcš studentów AGH jest ich środowisko społeczne określane w badaniach przez poziom wykształcenia rodziców oraz przynależność społeczno - zawodowš ojca. Porównujšc poziom wykształcenia rodziców okazuje się, iż wśród ojców naszych studentówjest więcej osób bez matury (32,8%), niż wśród matek (24,3%). Oznacza to, iż dla dużej liczby studentów podjęcie studiów wyższych już jest znacznym awansem społecznym w porównaniu z pozycjš społecznš zajmowanš przez ich rodziców. Ciekawa grupę stanowiš, wyodrębnieni w badaniach studenci, których rodzice posiadajš wyższe wykształcenie techniczne. Wśród studentów bioršcych udział w badaniach ojcowie z wykształceniem technicznym stanowiš 22, l% a matki 5,8%. W przypadku ojców inżynierowie stanowiš liczebność dwukrotnie większš niż ojcowie z wyższym wykształceniem reprezentujšcy inne zawody. Wpływ dziedziczenia pozycji zawodowej ojca na formułowanie oczekiwań wobec uczelni oraz planów zawodowych może okazać się nie tylko interesujšcy poznawczo, lecz również ważny w praktyce uczelni, a to ze względu na wpływ pewnych standardów właściwych grupom zawodowym z którymi styka się pewna część studentów poprzez swe środowisko społeczne.

Kolejnš zmiennš charakteryzujšcš środowisko studentów jest przynależność społeczno-zawodowa ojca studenta. W społeczeństwie polskim, w którym od pozycji społeczno zawodowej w coraz większym stopniu zależy pozycja materialna rodziny i możliwości finansowania studiów wyższych zmienna ta jest niezmiernie ważna dla charakterystyki środowiska młodzieży studiujšcej w AGH.

Przynależność społ. -zawod. ojca Liczebność

(w%)

robotnik w przedsiębiorstwie państwowym 22,6%
robotnik w przedsiębiorstwie prywatnym 11,9%
pracownik administracyjno-biurowy 8,8%
stanowisko kierownicze 22,1%
specjalista z wyższym wykształceniem 8,4%
dyrektor przedsiębiorstwa 5,8%
pracuje na własny rachunek 8,0%
prowadzi własnš firmę 6,2%
rolnik 4,9%
inne, wojsko, policja 1,3%
Suma 100,0%

Dane te pokazujš na znaczny udział młodzieży, której ojcowie zajmujš stanowiska kierownicze, samodzielne lub prowadzš własnš działalność gospodarczš. Jest to ważne dla uświadomienia sobie wpływu środowiska rodzinnego młodzieży na kształtowanie ich oczekiwań wobec uczelni, bowiem znaczna część rodziców naszych studentów aktywnie uczestniczy w sferze społeczno-gospodarczych przeobrażeń.

Na zakończenie charakterystyki badanej zbiorowości wspomnę o zorganizowanej aktywności studentów, wyrażajšcej się w przynależności do organizacji studenckich, sportowych, turystycznych i naukowych. Większość studentów deklaruje, iż nie należy do żadnej z organizacji (81%). Spośród zorganizowanych najwięcej deklaruje przynależność do klubów turystycznych (9,3%) i kół naukowych (3,5%).

Podsumowujšc charakterystykę zbiorowości studentów AGH należy wskazać na fakt znacznego udziału studentów zamieszkałych na wsiach i w małych miasteczkach, dla których studia w Krakowie dajš szansę uczestnictwa w poważnym środowisku kulturalnym. Ponadto znaczny udział studentów, których rodzice posiadajš niski poziom wykształcenia poprzez studia wyższe ma szansę na znaczny awans społeczny. Kolejnš interesujšcš grupš społecznš sš studenci, których ojcowie sš absolwentami uczelni technicznych, lub (i) zajmujš stanowiska kierownicze, samodzielne lub prowadzš własnš działalność gospodarczš. Interesujšcym poznawczo i ważnym ze względów praktycznych sš oczekiwania formułowane przez tę właśnie grupę studentów. W analizie oczekiwań i planów zawodowych studentów wskażę wydziały, na których studiujš i spróbuję odpowiedzieć na pytanie jak lata studiów spędzonych na uczelni wpływajš na formułowanie aspiracji życiowych przez studentów. Na zakończenie warto wskazać, iż mimo nieznacznego stopnia zorganizowania studentów, na uwagę zasługujš organizacje turystyczno-sportowe i naukowe. W dalszej części raportu postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie czym różniš się w swych oczekiwaniach i aspiracjac h studenci bioršcy większy udział w zorganizowanym życiu akademickim uczelni.

Budżet czasu studentów i sposoby spędzania czasu wolnego

Średnio na naukę studenci, jak wynika z ich deklaracji, przeznaczajš 40% swego czasu. Jednakże obserwujemy pewne różnice, 34,5% badanych na naukę przeznacza nie więcej niż 20% swego czasu, a 19,4% ponad połowę. Według deklaracji studentów dla większości z nich nauka zajmuje pierwszš pozycję w ich budżecie czasu. Następne miejsca zajmujš życie towarzyskie (20%), sport i rekreacja (18%), bierny wypoczynek, polegajšcy na oglšdaniu telewizji i czytaniu ksišżek (15%) i aktywność kulturalna, a wiec udział w imprezach kulturalnych kino, teatr, wystawy 7%.

Podane powyżej odsetki wskazujš na udział poszczególnych rodzajów aktywności studentów. Obecnie wskażę na sposób spędzania przez nich czasu wolnego i formy aktywności kulturalnej.

Jak przedstawia się sposób spędzania czasu wolnego przez studentów? Zadajšc im to pytanie prosiłem o oddzielne podanie form aktywności w dni powszednie oraz w weekendy.

O sposobach tych informujš dane zawarte w poniższej tabeli.

Formy spędzania czasu wolnego Dni powszednie

(w%)

Weekendy

(w% )

życie towarzyskie 12,4% 14,6%
rekreacja, sport, w weekendy wyjazdy do domu 13,3% 29,2%
uczestnictwo w imprezach kulturalnych 1,3% 3,5%
bierny wypoczynek, telewizja, ksišżka 24,8% 7,5%
życie towarzyskie + rekreacja, sport 9,3% 12,4%
życie towarzyskie + uczestnictwo w imprezach kulturalnych 1,3% 2,7%
rekreacja + telewizja, ksišżka 6,2% 6,2%
życie towarzyskie + telewizja, ksišżka 9,7% 6,2%
nauka, praca 5,8% 3,5%
brak odpowiedzi 15,9% 14,2%
suma 100% 100%

Tabela informuje nas jaki odsetek studentów spędza czas wolny w podany w boku tabeli sposób. Dostrzegamy wyraźnš różnicę między sposobami spędzania czasu wolnego w dni powszednie i weekendy. W dni wolne od zajęć wyraźnie zwiększa się aktywność rekreacyjna i sportowa oraz w przypadku studentów zamiejscowych wyjazdy do domu. Zwiększa się również aktywność kulturalna studentów.

Na pytanie: Czy w cišgu ostatniego roku brał Pan (Pani) udział w następujšcych formach aktywności kulturalnej twierdzšco odpowiedziało:

Wskazane przez studentów formy aktywności potwierdzajš wysokš pozycję zainteresowań sportowych oraz znaczny odsetek studentów o zainteresowaniach sztukami plastycznymi oraz teatrem. Poprzez korelację form aktywności studentów z ich miejscem zamieszkania podczas studiów oraz pochodzeniem społecznym spróbuję odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu korzystanie z dóbr kultury, jakie oferuje Kraków jest uwarunkowane środowiskowo, czy osoby przyjeżdżajšce na studia do Krakowa korzystajš z tych ofert w stopniu większym, czy mniejszym niż studenci pochodzšcy z Krakowa.

W kinie w ostatnim roku byli wszyscy mieszkajšcy w kwaterach prywatnych, 88,7% studentów mieszkajšcych w akademikach i 77,1% mieszkajšcych wraz z rodzicami w Krakowie.

Zawody sportowe cieszš się największym zainteresowaniem studentów mieszkajšcych w akademiku (60%), nieco mniejszym studentów wynajmujšcych kwatery prywatne (5l,7%) i znacznie mniejszym wśród studentów mieszkajšcych wraz z rodzicami w Krakowie 43,8%.

Muzeum i galerie cieszš się w największym stopniu zainteresowaniem mieszkańców domów studenckich oraz osób wynajmujšcych kwatery prywatne. Najrzadziej odwiedzajš je osoby mieszkajšce wraz z rodzicami poza Krakowem. Natomiast te osoby znacznie częściej od pozostałych odwiedzajš teatr, co może oznaczać, iż jeśli już decydujš się na spędzenie wieczoru w Krakowie to wybierajš tš właśnie formę aktywności kulturalnej. Zdecydowanie najrzadziej do teatru uczęszcza młodzież mieszkajšca w akademikach (26,2%), młodzież mieszkajšca wraz z rodzicami w Krakowie 47,9%, czyli niemal co drugi Krakowianin - student AGH był w cišgu roku w teatrze, zaś spośród osób wynajmujšcych kwatery prywatne w teatrze było 41,4%.

Muzyka poważna cieszy się zainteresowaniem młodzieży mieszkajšcej wraz z rodzicami w Krakowie (18,8%) oraz młodzieży mieszkajšcej w kwaterach prywatnych (17,2%). Rzadziej natomiast wzbudza zainteresowanie młodzieży mieszkajšcej w domach studenckich (11,0%). Nieco inaczej przedstawia się zainteresowanie muzykš rozrywkowš, bowiem na koncertach tej muzyki było 28% mieszkańców akademików, 20,7% studentów wynajmujšcych kwatery prywatne i 16,7% studentów mieszkajšcych z rodzicami w Krakowie.

Na koniec kilka słów o duszpasterstwie akademickim. Z badań wynika, iż uczestniczš w nim prawie wyłšcznie osoby zamieszkałe w domach studenckich (15,2%) oraz zamieszkałe wspólnie z rodzicami w Krakowie (16,7%).

Dane te pokazujš na występowanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego. Formy aktywności charakterystyczne dla mieszkańców Miasteczka Studenckiego mogš wynikać z oferty kulturalnej klubów studenckich i bliskości obiektów sportowych, na których rozgrywane sš zawody sportowe. Cieszy duże zainteresowanie muzeami i galeriami, co świadczy o randze kulturalnej Krakowa i korzystaniu zjego bogatej oferty przez studentów przyjeżdżajšcych na studia. Mniejsze zainteresowanie teatrem i muzyka poważnš w przypadku mieszkańców akademików próbowałbym wyjaśnić po pierwsze brakiem nawyków zwišzanych z odwiedzaniem tych instytucji, a także stosunkowo wysokimi cenami biletów w teatrach krakowskich. Nie bez znaczenia jest również pewne oddalenie tych instytucji kulturalnych, oczywiście w porównaniu z lokalizacjš klubów studenckich i sportowych.

Ocena działalności klubów studenckich

Znamy już budżet czasu studentów i wiemy w jaki sposób spędzajš oni czas wolny. W tym podrozdziale omówię rolę klubów studenckich w zaspakajaniu potrzeb kulturalnych studentów, przedstawię ocenę ofert programowych, wskaże na ranking klubów oraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie jak studenci zapatrujš się na sposoby i źródła finansowania klubów studenckich. Ten fragment zawiera informacje pomocne w zarzšdzaniu klubami studenckimi, a informacje tam zawarte mogš okazać sie pomocne również kierownictwom klubów w uczynieniu ich propozycji bardziej atrakcyjnymi dla studentów.

Czy studenci uczęszczajš do klubów studenckich? To pytanie jawi się jako podstawowe. Pamiętajšc, iż znaczna część studentów AGH mieszka na Miasteczku Studenckim wydawać się powinno, że kluby sš trwałym elementem studenckiej kultury, a bywanie w nich można uznać niemal za nawyk. Jednakże należy również nie zapominać o atrakcyjności propozycji kulturalnych i rozrywkowych oferowanych przez wiele Krakowskich instytucji, a wiemy już, iż studenci AGH licznie z nich korzystajš. Zatem odpowiedź na pytanie o rolę klubów studenckich w kształtowaniu kultury studenckiej musi uwzględniać bogactwo i różnorodność propozycji jakie daje miasto i oczekiwań studiujšcej młodzieży.

Blisko połowa (45%) studentów AGH nie odwiedza klubów studenckich na Miasteczku Studenckim, lub odwiedza je sporadycznie. Natomiast częstych bywalców, to jest takich którzy odwiedzajš je co najmniej raz w tygodniu jest 18,6%. Pozostali przychodzš do klubów raz, dwa razy w miesišcu (19%), bšdź rzadziej, raz na dwa trzy miesišce (16%). Pozostali nie udzielili odpowiedzi.

Zanim odpowiemy czy jest to dużo czy mało zwróćmy uwagę na tabelę informujšcš o bytności w klubach studenckich w zależności od miejsca zamieszkania podczas studiów.

Miejsce zamieszkania

Bywa

często

Bywa

ale rzadziej

Sporadycznie

lub wcale

Brak

odpowiedzi

Kraków z rodzic. 4,2% 31,2% 64,6% 28,6%
Poza Krakowem

z rodzicami

28,6% 0% 42,0% 28,6%
Akademik 26,9% 40,7% 31,7% 0,7%
Kraków prywatnie 3,4% 17,2% 79,4% 0%

Powyższa tabela informuje, iż spośród studentów mieszkajšcych wraz z rodzicami w Krakowie zdecydowana większość odwiedza kluby studenckie sporadycznie lub nie odwiedza ich wcale. Do klubów studenckich nie uczęszcza również większość osób wynajmujšcych mieszkania prywatnie. Kluby studenckie zlokalizowane sš na Miasteczku Studenckim, dlatego zrozumiałe, iż uczęszcza do nich przede wszystkim młodzież tam zamieszkała.

Kluby studenckie wychodzš do środowiska studenckiego z oferta programowš, jak jest ona oceniana i czy trafia w oczekiwania studentów. Zamieszczona poniżej tabela informuje o ocenie jakš studenci wystawili poszczególnym ofertom programowym klubów studenckich oraz wskazuje jaki odsetek studentów uważa, iż danych propozycji powinno być więcej, jakich mniej, a jakich jest wystarczajšco dużo.

Oferta programowa Ocena Mniej Więcej W sam raz Nie wiem

dyskoteki 3,42 14,2% 6,6% 53,5% 25,7%

koncerty 3,66 0,9% 61,9% 21,7% 15,5%

kabarety 3,75 1,3% 56,6% 19,9% 22,1%

filmy 3,35 0,9% 50,0% 27,9% 21,2%

dyskusje 2,1 2,7% 35,0% 22,6% 39,8%

twórczość własna 2,5 3,1% 42,5% 23,0% 31,4%

Oferta programowa Ocena Mniej Więcej W sam raz Nie wiem
dyskoteki 3,42 14,2% 6,6% 53,5% 25,7%
koncerty 3,66 0,9% 61,9% 21,7% 15,5%
kabarety 3,75 1,3% 56,6% 19,9% 22,1%
filmy 3,35 0,9% 50,0% 27,9% 21,2%
dyskusje 2,1 2,7% 35,0% 22,6% 39,8%
twórczość własna 2,5 3,1% 42,5% 23,0% 31,4%

Porównanie odpowiedzi - osób odwiedzajšcych kluby studenckie, a podczas studiów zamieszkałych w domach studenckich, w kwaterach prywatnych, bšdź z rodzicami - wskazujšce na preferencje w stosunku do ofert programowych klubów pokazujš brak występowania istotnych statystycznie różnic. Oznacza to, iż w swych upodobaniach mieszkańcy domów studenckich nie różniš się od młodzieży mieszkajšcej wraz z rodzicami czy prywatnie. Oznacza to, iż kluby studenckie zaspakajajšc oczekiwania swej najliczniejszej klienteli zwiększajš szansę przycišgnięcia studentów spoza Miasteczka.

Najwyższš ocenę uzyskały propozycje zwišzane z rozrywkš, a więc koncerty i występy kabaretów. Tych ofert programowych zdaniem zdecydowanej większości studentów powinno być znacznie więcej. Zwiększyć należałoby również ofertę filmów. Dyskotek jest w sam raz, natomiast należałoby zastanowić się nad udostępnieniem klubów studenckich prezentacji własnych osišgnięć artystycznych środowiska studenckiego. Mimo stosunkowo niskiej oceny dotychczasowej oferty w tej dziedzinie dostrzegalne jest silne zainteresowanie tym rodzajem działalności klubów studenckich. Oznacza to przede wszystkim nowe zadania stojšce przed kierownictwem klubów i radami programowymi. Wskazuje, iż obok uzdolnień menedżerskich osoby kierujšce klubami muszš posiadać uzdolnienia animacyjne, wyszukiwanie osób ciekawych i utalentowanych w dziedzinie nie tylko piosenki, lecz również poezji czy malarstwa.

Kolejnš kwestiš poruszanš w badaniach było uzyskanie informacji o opiniach studentów na temat finansowania klubów studenckich. Na pierwszym miejscu wskazywana jest własna działalność klubów, a więc dochód z prowadzonych imprez. Na drugim sponsoring, a więc szukanie kogoś kto wsparłby działalność klubów. Oznacza to konieczność poszukiwania sponsora dla konkretnych przedsięwzięć. Na trzecim miejscu wskazywano dofinansowanie z uczelni. Należy zauważyć, iż różnice procentowe między poszczególnymi źródłami finansowania działalności klubów sš niewielkie, więc można opinie studentów traktować jako równorzędne finansowanie działalności klubów studenckich z tych trzech źródeł.

Wśród pytań z jakimi zwróciłem się do studentów było pytanie o ocenę klubów studenckich pod względem atmosfery panujšcej w klubie, oferty programowej oraz cen biletów. Studenci posługiwali się skalš sześciopunktowš. Jedynka oznaczała ocenę bardzo niskš, zaś szóstka ocenę bardzo wysokš. Z ocen wystawionych przez studentów wyliczyłem średniš ważonš dla poszczególnych aspektów oceny. W poniższej tabeli przedstawione sš oceny poszczególnych klubów wystawiane przez studentów ze względu na atmosferę panujšcš w klubie, ofertę programowš i ceny biletów. Punktacja wyliczana była na podstawie ocen osób uczęszczajšcych do danego klubu. W ostatniej kolumnie przedstawiono odsetek studentów AGH uczęszczajšcych do każdego z klubów.

Nazwa klubu Atmosfera Oferta program. Cena biletów Frakwencja

Karlik 3,0 3,6 3,4 51,0%

Gwarek 2,6 1,9 2,4 23,5%

Filutek 3,3 3,0 3,1 31,5%

Zaścianek 3,6 3,2 2,6 38,0%

CK AGH 2,7 3,3 2,5 56,0%

Nazwa klubu Atmosfera Oferta program. Cena biletów Frekwencja
Karlik 3,0 3,6 3,4 51,0%
Gwarek 2,6 1,9 2,4 23,5%
Filutek 3,3 3,0 3,1 31,5%
Zaścianek 3,6 3,2 2,6 38,0%
CK AGH 2,7 3,3 2,5 56,0%

Spoglšdajšc na punktację nasuwajš się następujšce refleksje. Oceny uzyskane przez poszczególne kluby nie sš wysokie, żaden z nich nie zdołał uzyskać 4 punktów w jakimkolwiek aspekcie oceny. Mimo to zauważyć można pewne różnice pomiędzy klubami. Stajš się one wyraźniejsze jeśli zsumujemy punkty z poszczególnych kryteriów, co pozwoli na przedstawienie punktacji globalnej.

Na pierwszym miejscu sytuuje się z 10 punktami Karlik. Klub ten uzyskał najwyższe spośród wszystkich klubów oceny za ofertę programowa i ceny biletów, jest odwiedzany przez połowę studentów AGH. Powinien koniecznie poprawić atmosferę panujšcš w klubie.

Na drugim miejscu sytuujš się Zaścianek wraz z Filutkiem po 9.4 punktów. Kluby te majš zbliżonš frekwencję. Zaścianek został najwyżej oceniony ze względu na panujšca tam atmosferę, nieco stracił na cenach biletów, natomiast Filutek wydaje się ze wszystkich klubów zdobywać najbardziej wyrównane oceny.

Miejsce kolejne zajmuje z ilościš 8.5 punkta CK AGH, klub do którego przychodzi najwięcej studentów. Nie wiadomo co jest magnesem przycišgajšcym młodzież do tego klubu, skoro zarówno atmosfera w nim panujšca, jak i ceny biletów zostały nisko ocenione. Nieco lepiej studenci ocenili ofertę programowš klubu, lecz ze względu na rangę klubu jako centrum kultury studenckiej oferta programowa powinna ulec znacznej poprawie.

Ostatnie miejsce z 6.9 punkta zajmuje Gwarek, klub o niskiej frekfencji i bardzo niskich ocenach na wszystkich skalach.

Oceny globalne, ze względu na stosowanie skal interwałowych informujš o różnicach miedzy poszczególnymi klubami, pokazujš przede wszystkim na stosunkowo niewielki dystans między klubami w pierwszej trójce oraz na znaczny dystans między nimi a Gwarkiem. Przeprowadzenie badań w roku następnym przy użyciu tej samej metody pozwoli na dostrzeżenie nie tylko różnic, lecz również pozwoli na ocenę zmian wprowadzonych przez kierownictwa klubów w przyszłym roku akademickim.

Aby zakończyć ranking klubów studenckich AGH, przedstawię odpowiedzi na pytanie, w którym proszono studentów bioršcych udział w badaniach o wymienienie klubu cieszšcego się najlepsza i najgorsza opinia w środowisku studenckim. Większość (69,0%) nie potrafiło wymienić żadnego z klubów pozostali wskazywali na:

Jako na klub cieszšcy się dobra opiniš.

Natomiast nieco więcej, bowiem 70,4% nie potrafiło wskazać na klub cieszacy się złš opiniš. Najczęściej wskazywano na:

Porównujšc odsetki wyborów pozytywnych i negatywnych największš różnicę uzyskał Karlik, następnie Filutek i Zaścianek. W przypadku CK AGH wskazania negatywne znacznie przewyższajš wskazania pozytywne, co zdaje się potwierdzać niskš ocenę tego klubu.