prof. Józef Giergiel

Zasługi i działalność oraz osiągnięcia naukowe
prof. zw. dr. inż. Adama Moreckiego

Na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Senat AGH, uchwałą podjętą w dniu 28 kwietnia 1999 roku, nadał tytuł doktora honoris causa prof. zw. dr. inż. Adamowi Moreckiemu. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki zwłaszcza za stworzenie Polskiej Szkoły Robotyki i Biomechaniki Inżynierskiej i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry naukowej oraz za zasługi dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Promotorem doktoratu był prof. Józef Gergiel (tekst laudacji wygłoszonej prze Pana Profesora w dniu uroczystego wręczenia godności tj. 8 grudnia 1999 roku - przedstawiamy poniżej - fotografie z uroczystości Zbigniew Sulima).

Recenzentami byli: prof. Henryk Hawrylak z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Edmunt Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej.

Jego Magnificencjo!

Wysoki Senacie!

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Szanowni Zebrani!

Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt jako promotorowi profesora zwyczajnego Adama Moreckiego przedstawić charakterystykę Jego wszechstronnej działalności naukowej. Z uwagi na obszar zainteresowań Profesora i ogrom jego dokonań jest to zadanie dla mnie niełatwe.

W ponad 50-letnim okresie pracy, w wyniku wszechstronnego i niezwykle aktywnego zaangażowania, Prof. Adam Morecki stworzył sylwetkę wybitnego uczonego, pedagoga i organizatora, łączącego umiejętnie pracę naukową, dydaktyczną oraz działalność organizatorską i społeczną.

Prof. Adam Morecki urodził się 5 września 1929 roku w Krakowie, a więc 2 miesiące temu obchodził jubileusz 70-lecia urodzin oraz 50-lecie pracy naukowej. Studia wyższe ukończył w 1951 roku na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Już w okresie studiów w 1949 roku rozpoczął swoją pracę naukową kolejno jako asystent i starszy asystent w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Mechaniki Ogólnej na ówczesnym Wydziale Elektromechanicznym AGH gdzie pracuje do 1952 roku.

Już na 3-cim roku studiów koncentruje swoje zainteresowania na zagadnieniach teorii maszyn i mechanizmów rozpoczynając tym pierwszy, bardzo interesujący okres w swoim życiu naukowym.

W latach 1952-1955 ukończył studia aspiranckie w Moskwie w Instytucie Górniczym, gdzie uzyskał stopień Kandydata Nauk Technicznych (obecny stopień doktora nauk technicznych) na podstawie rozprawy "Wpływ narastania momentu hamującego na obciążenie dynamiczne w linach elektrycznych wyciągów pionowych". Jej wyniki, a zwłaszcza metoda badań weszła na stałe do światowej literatury naukowej, można ją znaleźć do dziś w aktualnych pracach naukowo-dydaktycznych z mechaniki i elektrotechniki. Praca ta napisana niezwykle jasno, a jednocześnie precyzyjnie na wysokim poziomie matematycznym, znamionowała autora łączącego uzdolnienia do prac teoretycznych z uzdolnieniami do prac doświadczalnych i uogólnień fizykalnych, autora potrafiącego połączyć jasność i prostotę z precyzją i ścisłością matematyczną. Te cechy Jego działalności przewijają się następnie dalej w całej ponad 50-letniej działalności naukowej Pana Profesora.

Od roku 1955 do chwili obecnej pracuje najpierw jako adiunkt, następnie docent i profesor na wydziale MEiL PW, równocześnie w latach 1955-1965 jako adiunkt, następnie docent IPPT PAN, a w latach 1986-1997 jako profesor zwyczajny (na części etatu)w Inst. Mech. Wibr. w Zespole Dynamiki Maszyn a następnie w Katedrze Rob. i Dyn. Maszyn na Wydziale Inż. Mech. i Rob. AGH.

Od 1956 roku Pan Prof. Adam Morecki zajmuje się zagadnieniami teorii struktury mechanizmów oraz dynamiki maszyn. Z tego zakresu opracował wiele publikacji i wygłosił kilkanaście referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.

W latach następnych zainteresował się zagadnieniami sterowania bioelektrycznego oraz badaniami interdyscyplinarnymi na pograniczu techniki, biologii i medycyny. W tym okresie prowadził również obszerne badania naukowe w zakresie protetyki, ortotytyki i funkcjonalnej stymulacji elektrycznej. Wyniki tych badań zostały opublikowane w wielu monografiach.

W latach 70-tych, 90-tych prowadził i prowadzi nadal obszerne badania z biomechaniki i robotyki. W tym okresie jego zainteresowania dotyczyły manipulatorów antropomorficznych i elastycznych (typu trąba słonia i kręgosłupa). Z tego zakresu opublikował kilkadziesiąt prac naukowo-badawczych. Zajmował się także klasą maszyn kroczących, a szczególnie ich lokomocją, budową i sterowaniem. W ostatnich latach pracuje nad lokomocją mini-maszyn kroczących. Z tego obszaru opublikował dziesiątki prac naukowych, skryptów i podręczników. Nic więc dziwnego, że w uznaniu Jego pionierskich prac i badań naukowych utarło się nazywać Go "ojcem" polskiej biomechaniki i robotyki. Prowadził i prowadzi współpracę międzynarodową z ośrodkami w USA (NSF/PAN, Fundusz Marii Skłodowskiej-Curie)., Japonii, Włoszech i Niemczech w ramach programów międzynarodowych Prowadzi również współpracę z ośrodkami naukowymi krajów Europy Wschodniej.

Reasumując należy stwierdzić, że zainteresowania Prof. Adama Moreckiego koncentrowały się w kilku obszarach tematycznych a mianowicie:

Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć:

To zestawienie obszarów tematycznych będących przedmiotem badań bardzo dobrze charakteryzuje Jego zainteresowania.

Profesor posiada bogaty dorobek publikacyjny wyrażający się liczbowo w postaci 324 publikacji, w tym 38 monografii (w języku angielskim, niemieckim, chińskim, japońskim), 14 skryptów, 17 patentów. Był kierownikiem i współautorem 79 niepublikowanych prac badawczych realizowanych dla potrzeb przemysłu i placówek badawczych.

Dorobek ten przyczynił się w istotny sposób do rozwoju szeroko rozumianej Mechaniki Stosowanej oraz Automatyki i Robotyki wnosząc do nich swój trwały wkład.

Jego prace publikowane były w PWN, WNT, WKiŁ, Elseviere, Springer, Horwood, MIT Press, Hermes ABM PAN, MMT Journal, Robotica i innych zagranicznych i krajowych czasopismach.

Brał czynny udział w ponad 100 krajowych i zagranicznych sympozjach, kongresach i warsztatach w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Australii, Indiach i krajach Europy. W wielu tych imprezach był Przewodniczącym Komitetów Naukowych bądź Komitetów Organizacyjnych wygłaszając ponad 30 głównych referatów w obszarach TMM, Robotyki i Biomechaniki.

Prof. Adam Morecki prowadził, prowadzi, a jestem przekonany, że będzie jeszcze przez wiele lat prowadził wykłady seminaria, szkolenia w Polsce i zagranicą.

Wykształcił kilka pokoleń inżynierów, magistrów inżynierów mechaników, robotyków i automatyków. Promował 24 doktorantów, prowadzi kilka przewodów doktoranckich. Jego współpracownicy uzyskali 18 stopni doktora habilitowanego, 4 uzyskało tytuły profesorów belwederskich, 7 profesorów nadzwyczajnych. Był recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych oraz do tytułu profesorskiego, liczba ta przekracza 100.

Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną Profesor rozwija twórczą działalność organizacyjną pełniąc szereg odpowiedzialnych i reprezentatywnych funkcji a mianowicie w Politechnice Warszawskiej:

Współpracował i nadal współpracuje z wieloma instytucjami stowarzyszeniami naukowymi jak np.:

Jest aktualnie członkiem:

Przez wiele lat pełnił i pełni nadal różne funkcje w organizacjach międzynarodowych:

Jest członkiem Rad Redakcyjnych trzech czasopism zagranicznych i krajowych "Mechatronics", MMT Journal, Engin. & Medical Physics oraz PARu.

Jest od wielu kadencji członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni naukowych. Jest od 1997 roku członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce, oraz od 1984 Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, New York Academy of Science, IEEE.

Posiada wysokie odznaczenia państwowe m.in.: K.Kom.O.P., K.Kaw.O.P., Medal Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi dla obronności kraju. Otrzymał wiele nagród Ministra Sz. Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rektora PW.

Otrzymał również nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników oraz Amerykańskiego Instytutu Robotyki za kształcenie w dziedzinie robotyki, ASCAM (Hiszpania), członkostwo honorowe Federacji IFTOMM.

Profesor Morecki jest jak już wspomniałem nauczycielem całej generacji pracowników nauki, badaczy i konstruktorów. Znaczną część swojej działalności poświęcał i nadal poświęca uczniom i współpracownikom, sobie zostawiając satysfakcje z ich osiągnięć.

Zasługą Profesora są Jego dokonania w tworzeniu nauki, przekazywaniu jej wyników i ich wykorzystywaniu w zastosowaniu dla pożytku ludzi i dla dobra ich otoczenia.

Swoim działaniem stara się wzbudzić zainteresowanie sprawami popularyzacji nauki również wśród ludzi nieraz z dala od niej stojących, mając świadomość, że bez zrozumienia jej ducha jej roli i perspektyw rozwoju trudno w tym życiu tkwić i za nim nadążać.

Należy podkreślić nieprzeciętne walory osobiste Profesora: Jego pracowitość i talent organizatorski, a także takt i życzliwość tak ważne w pracy profesora akademickiego.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Profesor wyróżnia się cechą osobowości, za którą nie dostaje się nagród, ani wyróżnień, ale której pominąć nie sposób. Zwykła ludzka skromność i dobroć o której wiedzą i którą odczuwają zwłaszcza ci którzy mieli szczęście stać się Mu bliskimi.

Historia życia naukowego Prof. Adama Moreckiego, który studia ukończył na AGH i tutaj rozpoczynał swoją pracę naukową, to fragment wspaniałej historii powojennej nauki polskiej, o którym warto pamiętać, jest to na pewno liczący się polski nieprzemijający wkład do wielkiej nauki światowej.

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Proszę pozwolić, że jako pierwszy złożę Panu najserdeczniejsze gratulacje z okazji nadania przez Senat naszej Uczelni zaszczytnego i w pełni zasłużonego tytułu doktora honoris causa.

Jednocześnie proszę przyjąć z głębi serca płynące najlepsze życzenia, wielu lat zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszych wspaniałych osiągnięć naukowych dla dobra polskiej nauki.