dr inż. Marek Rzeszowski - Sekretarz Stowarzyszenia

Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa

W styczniu 1995 roku utworzony został Zespół Akademicko-Gospodarczy Hutnictwa w wyniku transformacji działającej przez dwa lata przy Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH Komisji ds. Wdrażania Wyników Badań Naukowych w Hutnictwie Żelaza.

Członkami - Założycielami Zespołu było jedenaście osób fizycznych, a mianowicie: prof. Stanisława Jasieńska, prof. Jan Janowski, prof. Lucjan Sadok, prof. Jerzy Frydrych, prezes Jerzy Knapik, prezes Bohdan Kołomyjski, prezes Józef Henryk Krekora, dyrektor Andrzej Reczyński, dr Marek Rzeszowski, prezes Tadeusz Torz oraz prezes Józef Wypych.

Prace Zespołu koordynowała jego Rada, w której obok Członków Założycieli zasiadali dziekani Wydziałów Metalurgicznych:

W okresie pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Rady pracowało jej trzyosobowe prezydium, któremu przewodniczył prof. Jan Janowski, a po jego śmierci dyrektor Andrzej Reczyński.

W czasie blisko czteroletniej działalności Zespołu odbyło się:

Przedmiotem zainteresowania w czasie obrad były najbardziej żywotne problemy krajowego hutnictwa żelaza i stali; często gośćmi Zespołu byli wywodzący się spoza jego składu wybitni fachowcy w zakresie zagadnień technicznych, zarządzania i marketingu czy też ekonomii oraz bankowości.

Rada Zespołu przygotowywała różnego rodzaju opinie i opracowania, w tym dwukrotnie dla potrzeb Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz w ostatnim okresie na pisemną prośbę Wicepremiera R.P. Leszka Balcerowicza.

Działalność Zespołu wykraczała poza ramy zagadnień techniczno-technologicznych. Dobitnym tego przykładem może być zorganizowanie przez Rządy Francji i R.P. w październiku 1995 roku w Warszawie konferencji na temat: "Rola partnerów społecznych w restrukturyzacji hutnictwa na przykładzie doświadczeń francuskich".

Ze strony polskiej jej organizatorem był Zespół Akademicko-Gospodarczy Hutnictwa.

W kwietniu 1998 roku na plenarnym posiedzeniu Zespołu w Sulejowie podjęto jednogłośnie decyzję o utworzeniu Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa.

Opracowano i zatwierdzono statut Stowarzyszenia oraz podjęto wszystkie niezbędne działania związane z rejestracją Stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie i uzyskaniem osobowości prawnej.

Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa jest samorządną organizacją zrzeszającą w swym składzie dyrektorów oraz kierownictwo krajowych przedsiębiorstw hutniczych, przedstawicieli wyższych uczelni kształcących kadry dla hutnictwa, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, urzędów centralnych oraz przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z przemysłem stalowym.

Do podstawowych celów działalności Stowarzyszenia należą:

  1. przygotowanie opinii i opracowań w zakresie strategii rozwoju przemysłu, przekształceń własnościowych, zagadnień ochrony środowiska, skutków socjalnych restrukturyzacji i innych dla potrzeb urzędów centralnych, a także różnych przedsiębiorstw i organizacji,
  2. przygotowanie strategicznych rozwiązań w dla sektora hutniczego, planów rozwoju poszczególnych hut, doboru technologii i urządzeń oraz świadczenia szeroko pojętego konsultingu i doradztwa w podstawowych dziedzinach hutnictwa,
  3. pomoc w doborze zespołów fachowców realizujących opracowania konsultingowe dla przemysłu stalowego,
  4. programowanie badań naukowych dla hutnictwa oraz ich realizacja,
  5. inspirowanie działań związanych z kształceniem i szkoleniem kadr dla hutnictwa,
  6. reprezentowanie interesów hutnictwa wobec władz centralnych i regionalnych,
  7. współpraca z przedsiębiorstwami, ośrodkami naukowymi i technicznymi celem wdrażania postępowych rozwiązań techniczno - technologicznych w przemyśle stalowym.

Natomiast środkami i formami działalności Stowarzyszenia są:

  1. przygotowanie opinii, ekspertyz, doradztwo oraz prowadzenia usług naukowo-technicznych,
  2. organizowanie narad, konferencji, sympozjów i szkoleń,
  3. prowadzenie działalności wydawniczej.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, zaś dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych; nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.

Pierwsze Walne zebranie Stowarzyszenia odbyło się w dniach 7-8 października 1998 r. w Hotelu Helios w Zakopanem. Uczestniczyło w nim 48 osób, w tym 38 członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. W pierwszym dniu dokonano w sposób demokratyczny, zgodnie z przyjętym statutem, wyboru władz Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Stowarzyszenia jest następujący:

Prezydium Zarządu:

Przewodniczący:
mgr inż. Andrzej Reczyński

Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju
P.I-W. Enpol Sp. z o.o. w Gliwicach

Z-ca przewodniczącego:
prof. Franciszek Grosman
Politechnika Śląska w Katowicach

Sekretarz:
dr inż. Marek Rzeszowski
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Członkowie Zarządu:
prof. Henryk Dyja
Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej

prof. Jerzy Frydrych
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. Andrzej Gołaś
Prorektor AGH ds. Ogólnych

mgr inż. Jerzy Knapik
Prezes Zarządu Huty im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie.

mgr inż. Bogdan Kołomyjski
Prezes Nike BIS Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

mgr inż. Józef Henryk Krekora
Prezes Zarządu Huty Ostrowiec S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim

prof. Janusz Łuksza
Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH

mgr inż. Artur Nizioł
Prezes P.U.T. "Uniserv" Sp. z o.o. w Katowicach

mgr inż. Stanisław Padykuła
V-ce Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

prof. Czesław Sajdak
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach

mgr Zdzisław Sroka
Prezes Zarządu Huty Florian S.A. w Świętochłowicach

dr inż. Józef Wypych
Prezes Zarządu Huty Częstochowa S.A.

Pracom Komisji Rewizyjnej przewodniczy prof. Maria Sierpińska, a w jej skład wchodzą:

dr Anna Adrian
Akademia Górniczo-Hutnicza

mgr inż. Artur Chachlowski
Szef Kancelarii Prezesa Zarządu Huty im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie

prof. Marek Hetmańczyk
Politechnika Śląska w Katowicach

dr inż. Janusz Ujma
Kierownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Huty Częstochowa

Członkami Stowarzyszenia są ponadto następujące osoby będące pracownikami AGH:
prof. Ryszard Benesch,
prof. Marek Blicharski,
prof. Zygmunt Drzymała,
prof. Andrzej Łędzki,
prof. Andrzej Nowakowski,
prof. Jerzy Pacyna,
dr inż. Krzysztof Zieliński.

W dniu 8 października b.r. odbyło się I-sze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

W drugim dniu obrad Walnego Zebrania dyskutowano nad przyszłościowymi perspektywami ewolucji przemysłu stalowego w Polsce i w krajach Środkowo-Wschodniej Europy, a wystąpienie na ten temat przygotował i wygłosił pan Andrzej Kotaś z firmy Beddows&Company.