20.01.2014

Informacja dla użytkowników systemu operacyjnego Windows


Wsparcie techniczne dla Windows XP bez dodatków Service Pack skończyło się 30 września 2004, a dla systemów z dodatkami Service Pack 1 i 1a zakończyło się 10 października 2006. Wsparcie techniczne dla systemu z dodatkiem Service Pack 2 zakończyło się 13 lipca 2010.

Microsoft poinformował oficjalnie klientów i partnerów o utrzymaniu wsparcia technicznego dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 do 8 kwietnia 2014 roku.

Zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych należy między innymi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający w szczególności na dbałości o aktualizację oprogramowania (Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  -  wydanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz. U. nr.64, poz. 565, z późn. Zmianami).

Z powyższego wynika, że należy nie później niż 8 kwietnia 2014 roku wymienić system operacyjny Windows XP na system aktualny.