Uczelniane Centrum Informatyki

Uczelniane Centrum Informatyki zajmuje się tworzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem innym jednostkom organizacyjnym Uczelni zasobów i usług informatycznych dla realizacji nauczania, badań naukowych, gromadzenia i wymiany informacji naukowej oraz zarządzania Uczelnią, a także zapewnienie łączności Uczelni ze światowymi systemami komputerowymi poprzez Internet.

 

Uczelniane Centrum Informatyki zarządza siecią komputerową Uczelni i jej centralnymi serwerami, koordynuje działania związane z komputeryzacją uczelni. Na serwerach UCI przechowywane są strony WWW, które mają dostarczać potrzebnych informacji studentom i pracownikom AGH, a także stanowią swoistą wizytówkę Uczelni. Przez pryzmat tych stron jest ona postrzegana z zewnątrz.

 

UCI udostępnia stanowiska komputerowe studentom AGH. Z pracowni komputerowych Uczelnianego Centrum Informatyki korzystają studenci wszystkich wydziałów naszej Uczelni, niezależnie od kierunku studiów. Pracownie komputerowe dostępne są dla studentów indywidualnych i w ramach zajęć grupowych. Konta na naszych serwerach mogą posiadać wszyscy pracownicy i studenci AGH, a za zgodą Rektora również osoby niepełnosprawne spoza Uczelni.  

 

Uczelniane Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej stara się usuwać bariery dla osób niepełnosprawnych. Mieści się w pawilonie C-1 wyposażonym w podjazd dla wózków oraz nową windę bezpieczniejszą dla osób niewidomych i niedowidzących. Planujemy reorganizację wszystkich naszych pracowni tak, żeby stały się bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych (np. na wózkach inwalidzkich). Posiadamy pracownię tyfloinformatyczną umożliwiającą pracę przy komputerach osobom niewidomym i słabo widzącym.