• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Automatyzacji Urządzeń Technologicznych

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Pawilon B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Posiada akredytację
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 32
Średnia liczba studentów/rok: 1220
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 48
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Kierunek: Elektrotechnika
Studia I stopnia
Rok: III - 10 grup (po ok. 12 lub 25 studentów w grupie)
Studia II stopnia
Rok I - 3 grupy (po ok. 12 lub 25 studentów w grupie)
Rok II - 2 grupy (po ok. 12 studentów w grupie)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Studia I stopnia
Rok: I - 10 grup (po ok. 30 studentów w grupie)
Rok: II - 7 grup (po ok. 30 studentów w grupie)
Rok: III - 1 grupa (ok. 30 studentów w grupie)

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Studia I stopnia
Rok: II - 6 grup (po ok. 30 studentów w grupie)
Rok: III - 4 grupy (po ok. 30 studentów w grupie)
Rok: IV - 4 grupy (ok. 15 studentów w grupie)
Studia II stopnia
Rok: I - 3 grupy (ok. 10 studentów w grupie)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium znajduje się ponad dwadzieścia dwu- i trójmaszynowych zestawów sprzęgniętych ze sobą mechanicznie maszyn prądu stałego i przemiennego o mocach w zakresie od kilkuset watów do kilkudziesięciu kilowatów. Stoły laboratoryjne wyposażone w przyrządy pomiarowe, w tym również w specjalnie zaprojektowane zestawy elektrycznej aparatury łączeniowej i pomiarowej, umożliwiają bezpieczne wykonywanie pomiarów i badań pojedynczych maszyn elektrycznych, jak też podstawowych układów napędowych. W laboratorium na każdym ze stanowisk dydaktycznych i badawczych są do dyspozycji napięcia zasilające prądu przemiennego: trójfazowe i jednofazowe o stałej i regulowanej wartości napięcia oraz również napięcia zasilające prądu stałego o stałej i regulowanej wartości. Przy wybranych stanowiskach zainstalowano przemienniki częstotliwości z falownikami napięcia, falownikami prądu w tym również przemiennik częstotliwości ze sterowaniem mikroprocesorowym przeznaczony do sterowania napędu z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym. Oprócz zespołów elektromaszynowych w laboratorium umieszczono również stanowiska do nagrzewania indukcyjnego, badawcze elementów energoelektronicznych, w tym także stanowisko do badania tyrystora wyłączalnego GTO oraz dydaktyczne stanowiska sygnalizacji górniczej. W wydzielonej części laboratorium znajduje się pięć stanowisk dydaktycznych ze sterownikami przemysłowymi. Oprzyrządowanie stanowisk umożliwia wykonywanie pomiarów wartości: prądów, napięć, mocy, prędkości obrotowej maszyn elektrycznych z dokładnością od 1% do 2,5% (w zależności od stanowiska).
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Janusz Grzegorski, tel. (012) 617-28-74, e-mail: grzegor@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza